Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Oppland fylke:

 • Kommunene i Oppland får 123 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 40 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 163 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 42 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

0501 Lillehammer

17 328

5 195

22 522

5 465

0502 Gjøvik

19 067

5 733

24 800

6 032

0511 Dovre

1 863

686

2 549

721

0512 Lesja

1 463

560

2 023

589

0513 Skjåk

1 553

541

2 094

569

0514 Lom

1 614

560

2 174

589

0515 Vågå

2 474

912

3 386

959

0516 Nord-Fron

3 895

1 290

5 185

1 357

0517 Sel

4 042

1 406

5 448

1 479

0519 Sør-Fron

2 116

753

2 868

792

0520 Ringebu

3 026

1 089

4 115

1 146

0521 Øyer

3 291

1 049

4 341

1 104

0522 Gausdal

4 123

1 379

5 502

1 450

0528 Østre Toten

9 682

3 153

12 835

3 317

0529 Vestre Toten

8 508

2 603

11 111

2 739

0532 Jevnaker

4 194

1 303

5 496

1 370

0533 Lunner

5 750

1 664

7 415

1 751

0534 Gran

8 868

2 856

11 723

3 004

0536 Søndre Land

3 917

1 319

5 236

1 388

0538 Nordre Land

4 453

1 515

5 968

1 594

0540 Sør-Aurdal

2 137

877

3 014

923

0541 Etnedal

925

397

1 322

418

0542 Nord-Aurdal

4 345

1 422

5 767

1 496

0543 Vestre Slidre

1 475

507

1 982

534

0544 Øystre Slidre  

2 132

752

2 885

791

0545 Vang

1 069

421

1 490

443

Oppland

123 311

39 940

163 251

42 020

 

Nøkkeltall for Oppland fylkeskommune:

 • Oppland fylkeskommune får om lag 31 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 9,7 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 7,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 48 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 7,7 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Oppland fylke på om lag 31 millioner kroner.

 

Vedlikeholdstilskudd fordelt

etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter

etter kostnads-

nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd

etter kostnads-

nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne

1-3
(1000 kr)

Skattekomp.

fordelt etter

kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Oppland

30 828

9 692

7 471

47 991

7 673

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 85 millioner kroner til Oppland. Til fornying av stasjoner og plattformer er det satt av 5 millioner kroner. 7 millioner kroner skal gå til skogrydding på strekningen Dombås – Trondheim, på Dovrebanen. Til fornying av sviller, skinner og ballastrensing på Dovrebanen er det satt av 70 millioner kroner, mens 3 millioner kroner er satt av til fornying av sviller, skinner og ballastrensing på Roalinjen, Bergensbanen.
 • Regjeringen foreslår å sette av 13,4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Oppland. Midlene er fordelt med 0,8 millioner kroner til veglys ved fotgjengerfelt i Heidal (Rv 257), 1 million kroner til å etablere kjettingplass ved Høljarast (Rv 33), 0,8 million kroner til veglys mellom E6 og Jørstadmoen ved Gausdalsarmen (Rv 255), 0,1 million kroner til belysning av vegkryss ved Rudi gard, Jensbakken (E6), 0,2 million kroner til belysning av vegkryss i Nord-Sel (E6), 0,5 million kroner til utbedring av vegkryss ved Dønfoss (Rv 15) og 10 millioner kroner til to rundkjøringer i Lillehammer (Rv 213).
 • Til tiltak for rassikring er det foreslått satt av 9 millioner kroner, fordelt med 6,5 millioner kroner til rensking av fjell ved Bergsund (E16), 1,5 millioner kroner til rensking og bolting ved Elstadkleiva/Ringebu (E6) og 1 million kroner til rensking i skjæring ved Bråstad (Rv 4).
 • Til ulike utbedringstiltak er det satt av 37 millioner kroner, fordelt med 15 millioner på strekningen Øye – Tyinkrysset (E16), 7 millioner kroner til slakking av stigning og til flytting av rundkjøring ved Dombås (E6) og 15 millioner kroner til tiltak på deler av strekningen Tobru – Stangstua (Rv 33).
 • Regjeringen foreslår å bruke 59,9 millioner kroner til ulike gang- og sykkelvegprosjekter i Oppland, fordelt med 17 millioner kroner til prosjekt ved Jora – Botheim (E136), 7 millioner kroner til å binde sammen gang- og sykkelveg med skoleveg ved Nordlia handel – Andersgård (Rv 33), 0,7 million kroner til prosjekt ved Svingvoll/Gausdal (Rv 254), 7 millioner kroner til prosjekt ved Marka – Brandbu (Rv 240), 14 millioner kroner til prosjekt ved Loholet – Vinstra (Rv 256), 5,7 millioner kroner til prosjekt ved Gårder – Bruhagen (Rv 4), 5 millioner kroner til prosjekt ved Grindaheim – Bøflaten (E16), 1 million kroner til lys ved gang- og sykkelveg ved Solsvingen (Rv 33) og 2,5 millioner kroner til gangbro ved Dønfoss – Sjåk (Rv 15).
 • 12,5 millioner kroner til bygging av Øverby omsorgssenter.
 • Vedlikehold ved Høgskolen i Gjøvik, 4 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere tre stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Gjøvik
 • Regjeringen vil bevilge 33 millioner kroner til Bioforsk for å igangsette nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. 3 millioner kroner går til Bioforsk Øst Apelsvoll i Østre Toten for å bygge nytt redskapshus.
 • Fullføre restaureringen av Haugøy i Vågå kommune.
 • Ombygging av Gjøvik Trafikkstasjon for 1,4 millioner kroner.
 • I tilknytning til villreinsenteret på Hjerkinn i Dovre kommune skal restaurering/oppbygging og ombygging av hytte for undervisningsformål gjennomføres.

Til toppen