Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for Oslo:

 • Oslo får om lag 477 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 120,7 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 15,4 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 613 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 122 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for Oslo på om lag 95 millioner kroner.

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-Nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Oslo f.kommune  

95 385

20 012

15 426

130 822

15 842

Oslo kommune

381 541

100 743

0

482 283

105 990

Sum Oslo

476 926

120 754

15 426

613 106

121 832

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det satt av 26 millioner kroner til Oslo. 10 millioner kroner er foreslått til anlegg for publikumsinformasjon, 8 millioner kroner til vedlikehold av signalanlegg, 5 millioner kroner til økt inntak av lærlinger, 2 millioner kroner til drift av Norsk jernbanemuseum og 1 million kroner til utbedring av signalanlegg.
 • Regjeringen foreslår å sette av 6 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på E6 ved Ulven – Bygrensa.
 • Vedlikehold av Oslo tinghus for 4 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Gimlekomplekset for 2 millioner kroner.
 • Diverse prosjekter knyttet til regjeringskvartalet for 36,8 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Sinsenveien 76 for 8 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Politihuset i Oslo for 2,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av bygg til Rytterkorpset/ ridende politi for 21,2 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Nasjonalgalleriet for 2,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Politihøgskolen i Oslo for 20 millioner kroner.
 • Diverse prosjekter knyttet til Villa Grande for 11,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Bygdø kongsgård for 5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av øvrig bygningsmasse på Bygdøy for 20 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Statens arbeidsmiljøinstitutt for 9,2 millioner kroner.
 • Diverse prosjekter knyttet til Oslo fengsel for 30 millioner kroner.
 • Diverse prosjekter knyttet til Bredtvedt fengsel for 7 millioner kroner.
 • Ombygging av Riksarkivet for 2 millioner kroner.
 • Ombygging av Arkitekthøgskolen i Oslo 0,5 million kroner.
 • Bygging av bygg for sykepleierutdanningen til Høgskolen i Oslo for 15 millioner kroner.
 • Prosjektering av utstillingsveksthus for Universitetet i Oslo for 8 millioner kroner.
 • Renovering og ombygging av UiO, 50 millioner kroner.
 • Wergelandsenteret og HL-senteret (prosjektering), 4,5 millioner kroner.
 • Nytt bygg med datarom ved Meteorologisk institutt, 40 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere fem stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Universitetet i Oslo.
 • Studentboliger - 27 enheter som tilsagn.
 • Istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger og anlegg i Oslo kommune: ”Osten”, Berthel O. Steen, Parkveien og reparasjoner på Krutthuset i Maridalen.
 • Opprydding av næringsområder og forbedring av tilgjengeligheten til T-bane- og jernbanestasjoner og grøntstrukturen. Fullføring av sammenhengende tur- og sykkelvei fra Vestli/Stovner til Oslo sentrum
 • Oslo politidistrikt får 100 nye sivile stillinger. Denne styrkingen vil blant annet føre til at om lag 60 årsverk som i dag brukes til transport og vakthold ved Oslo tinghus, kan overføres til operativ polititjeneste.
 • Regjeringen har tidligere besluttet å opprette/forsterke politiposter på Holmlia, Oslo S og Furuset. Nå blir det i tillegg etablert to mobile politiposter og en politipost i Oslo vest.
 • I statsbudsjettet for 2009 foreslo regjeringen å legge til rette for opprettelsen av et Barnehus i Oslo innen utgangen av 2009. Som en del av den samlede satsningen på politiet i Oslo vil det nå bli mulig å fremskynde opprettelsen av barnehuset.
 • Oslo fengsel er med sine 392 plasser Norges største, men har så langt ikke hatt noe aktivitetsbygg, noe som nå er standard ved alle større fengsler. Derfor vil regjeringen bevilge 20 millioner kroner til byggestart for et aktivitetsbygg ved Oslo fengsel i 2009. Når det står ferdig i 2010 vil det blant annet inneholde en flerbrukshall og treningsrom.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 29,6 millioner kroner til sikringstiltak på murene på Akershus festning samt 7 millioner kroner til utvendig rehabilitering av bygning 10, 2 millioner kroner til utvendig rehabilitering av bygning 14 og 1,4 millioner kroner til utvendig rehabilitering av bygning 4. Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner til sikringstiltak tak/gesims på Akershus Slott og 5 millioner kroner til utvendig rehabilitering av sydfløy Akershus slott.

Til toppen