Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner

Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Østfold fylke:

 • Kommunene i Østfold får 179 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 54 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 233 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 57 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det I tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Østfold fylke på om lag 45 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innbyggertall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

0101 Halden

18 920

5 785

24 705

6 086

0104 Moss

19 720

5 587

25 307

5 878

0105 Sarpsborg

34 456

10 332

44 788

10 870

0106 Fredrikstad    

48 540

14 542

63 082

15 299

0111 Hvaler

2 679

866

3 546

912

0118 Aremark

959

380

1 339

400

0119 Marker

2 332

819

3 151

862

0121 Rømskog

431

209

641

220

0122 Trøgstad

3 378

1 126

4 505

1 185

0123 Spydeberg

3 411

1 020

4 431

1 073

0124 Askim

9 788

2 749

12 536

2 892

0125 Eidsberg

7 117

2 242

9 358

2 358

0127 Skiptvet

2 356

738

3 094

777

0128 Rakkestad

5 052

1 691

6 743

1 779

0135 Råde

4 589

1 366

5 955

1 437

0136 Rygge

9 397

2 800

12 197

2 945

0137 Våler

2 929

849

3 778

893

0138 Hobøl

3 111

938

4 049

987

Østfold

179 165

54 039

233 204

56 853

 

Nøkkeltall for Østfold fylkeskommune:

 • Østfold fylkeskommune får om lag 45 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 12 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 9 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 66 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 9,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd

etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Østfold

44 791

12 002

9 251

66 044

9 501

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 18 millioner kroner til Østfold, fordelt med 9 millioner kroner til fornyingsarbeid ved flere stasjoner, 6 millioner kroner til opprydning, gjerding og opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Østfoldbanen, 2 millioner kroner til sporjustering og 1 million kroner til utbedring av signalanlegg.
 • Regjeringen foreslår å sette av 14 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Østfold, fordelt med 11 millioner kroner til prosjekt på riksveg 111 Sandbakken – Dondern, og 3 millioner kroner til utbedring av kryss ved Sørli på riksveg 21, Halden.
 • Til utbedringstiltak er det satt av 1,5 millioner kroner til oppstart av forsterking og breddeutvidelse, riksveg 116 Fredrikstad.
 • Til gang- og sykkelveg foreslår regjeringen å bruke 26,3 millioner kroner, fordelt med 6 millioner kroner til gang- og sykkelundergang ved Remmen på riksveg 21, 6 millioner kroner til prosjekt ved Saltnes – Kjerre på riksveg 116, 6,5 millioner kroner til prosjekt ved Bredsand – Vang på riksveg 119 og 7,8 millioner kroner til fortau ved Larkollen på riksveg 119.
 • 27,5 millioner til bygging av Skiptvedt omsorgssenter.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til sikringstiltak ved Fredriksten festning og 3,5 millioner kroner til El- og brannsikringstiltak ved Fredrikstad festning.
 • Istandsetting og vedlikehold av tekniske- og industrielle kulturminner og fartøy i Marker og Aremark kommune: D/S Turisten og Haldenkanalsystemet.

Til toppen