Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Rogaland fylke:

 • Kommunene i Rogaland får 279,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 79,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 359,5 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 83,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Rogaland fylke på om lag 70 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1101 Eigersund

9 319

2 863

12 183

3 012

1102 Sandnes

42 132

11 374

53 506

11 966

1103 Stavanger

80 985

21 687

102 671

22 816

1106 Haugesund

22 304

6 588

28 892

6 931

1111 Sokndal

2 183

775

2 957

815

1112 Lund

2 103

711

2 814

749

1114 Bjerkreim

1 728

573

2 300

602

1119 Hå

10 506

3 032

13 538

3 190

1120 Klepp

10 846

3 008

13 854

3 165

1121 Time

10 515

2 913

13 428

3 064

1122 Gjesdal

6 637

1 879

8 516

1 977

1124 Sola

14 610

3 847

18 457

4 047

1127 Randaberg   

6 539

1 807

8 346

1 901

1129 Forsand

754

331

1 085

348

1130 Strand

7 366

2 202

9 568

2 316

1133 Hjelmeland

1 795

635

2 430

668

1134 Suldal

2 556

959

3 515

1 009

1135 Sauda

3 167

1 078

4 245

1 134

1141 Finnøy

1 859

707

2 566

744

1142 Rennesøy

2 573

811

3 384

853

1144 Kvitsøy

364

158

522

166

1145 Bokn

548

224

772

235

1146 Tysvær

6 485

2 022

8 508

2 128

1149 Karmøy

26 245

7 633

33 878

8 031

1151 Utsira

142

98

240

104

1160 Vindafjord

5 449

1 847

7 295

1 943

Rogaland

279 710

79 761

359 471

83 915

 

Nøkkeltall for Rogaland fylkeskommune:

 • Rogaland fylkeskommune får 69,9 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 20,7 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt om lag 16 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 106,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 16,4 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Rogaland

69 928

20 688

15 947

106 563

16 378

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 74 millioner kroner til Rogaland, der til sammen 45 millioner kroner skal gå til ulike fornyelsestiltak på Sørlandsbanen. 2 millioner kroner skal gå til økt inntak av lærlinger, 3,5 millioner kroner til utbedring av signalanlegg, 3 millioner kroner til fornying av stasjoner og plattformer og 20 millioner kroner til fornying av omformere.
 • 15 millioner kroner er foreslått til anleggsstart for utbedring av E39 Skibadalen. Prosjektet inkluderer etablering av krabbefelt på en om lag 2,3 kilometer lang vegstrekning i Eigersund kommune. I tillegg vil det bli bygget 450 meter gang- og sykkelveg. Prosjektkostnadene er anslått til om lag 35 millioner kroner. Det tas sikte på anleggsstart høsten 2009.
 • Regjeringen foreslår å sette av 24 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Rogaland, fordelt med 2 millioner kroner til belysningstiltak langs strekningen Vikeså – Bjerkreim (E39), 6 millioner kroner til prosjekt ved Susort (E 39), 5 millioner kroner til omlegging av vegkryss ved Bore (Rv 507/510), 6 millioner kroner til tiltak ved to vegkryss i Hå (Rv 44/504) og 5 millioner kroner til utbedring av vegkryss i Ålgård (E39).
 • Regjeringen foreslår å bruke 34 millioner kroner på gang- og sykkelveg, fordelt med 3 millioner kroner til prosjekt ved Norheim – Time kirke (Rv 505), 10 millioner til prosjekt ved Ølensvåg (Rv 543), 4 millioner kroner til prosjekt ved Bore (Rv 507), 7 millioner til gang- og sykkelveger i Hå kommune, 7 millioner kroner til gang- og sykkelveg ved Vestbø (Rv 46) og 3 millioner kroner til prosjekter i Karmøy (Rv 47).
 • Det er satt av 5 millioner kroner til vedlikehold av tunneler i fylket, og 2 millioner kroner til ny bro ved Orre (Rv 507).
 • 12 millioner kroner er satt av til ny kjørelem på Buavåg ferjekai (Rv 541), 10 millioner kroner til ny kjørelem på Langevåg ferjekai (Rv 541), 4 millioner kroner til ny ferjelem på Hjelmeland (Rv 13) og 15 millioner kroner til ny kjørelem på Kvitsøy (Rv 521).
 • Til ulike utbedringstiltak er det satt av 8 millioner kroner til prosjekt ved Øvre Byrkjedal (Rv 13) og 10 millioner kroner til prosjekter på strekningen Kilane – Osberg (Rv 13).
 • Vedlikehold av Skåland UB for 0,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Åna fengsel for 3,5 millioner kroner.
 • For å bidra til å stimulere til økt økonomisk aktivitet foreslår Regjeringen å øke rammen til vedlikehold av fyrstasjoner med 10 millioner kroner i 2009. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på dette området. I Rogaland foreslår Regjeringen vedlikehold av Feistein fyr.
 • Vedlikehold ved Universitetet i Stavanger, 15,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold ved Høgskolen Stord/Haugesund, 3,5 millioner kroner.
 • Ni stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Universitetet i Stavanger.
 • Reparasjoner på Hansenhuset i Stavanger kommune, et bolighus sammenbygget med sjøhus.

Til toppen