Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Sogn og Fjordane fylke:

 • Kommunene i Sogn og Fjordane får 71,3 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 24,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 95,8 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 25,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Sogn og Fjordane fylke på om lag 18 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1401 Flora

7 670

2 409

10 079

2 535

1411 Gulen

1 553

669

2 222

704

1412 Solund

593

266

859

279

1413 Hyllestad

1 000

406

1 406

428

1416 Høyanger

2 917

1 064

3 981

1 119

1417 Vik

1 868

719

2 587

756

1418 Balestrand           

902

386

1 287

406

1419 Leikanger

1 461

469

1 929

493

1420 Sogndal

4 621

1 352

5 973

1 423

1421 Aurland

1 123

396

1 520

417

1422 Lærdal

1 469

527

1 996

555

1424 Årdal

3 738

1 193

4 931

1 255

1426 Luster

3 277

1 167

4 444

1 228

1428 Askvoll

2 047

800

2 847

842

1429 Fjaler

1 880

750

2 630

789

1430 Gaular

1 851

678

2 529

713

1431 Jølster

1 977

716

2 694

754

1432 Førde

7 887

2 146

10 033

2 258

1433 Naustdal

1 786

636

2 422

669

1438 Bremanger

2 616

1 052

3 668

1 107

1439 Vågsøy

4 030

1 359

5 389

1 430

1441 Selje

1 935

715

2 650

752

1443 Eid

3 940

1 257

5 198

1 323

1444 Hornindal

809

333

1 142

350

1445 Gloppen

3 794

1 388

5 182

1 460

1449 Stryn

4 592

1 568

6 160

1 649

Sogn og Fjordane

71 335

24 421

95 756

25 693

 

Nøkkeltall for Sogn og Fjordane fylkeskommune:

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune får 17,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 32,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 6,6 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds- tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads- nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Sogn og Fjordane  

17 834

8 397

6 472

32 703

6 647

 

 • Innanfor den føreslåtte auken i drifts- og vedlikehaldsløyvinga til jernbanenettet er det avsett 6 millionar kroner til Sogn og Fjordane, fordelt med 5 millionar kroner til sviller, skinner og drenering på Bergensbanen og 1 million kroner til utbetring av signalanlegg.
 • 10 millioner kroner er forslått til riksveg 60 mellom Innvik og Olden i Stryn kommune, Sogn og Fjordane. Midlene skal brukes til mindre utbedringstiltak på eksisterende veg.
 • Regjeringen foreslår å sette av 16 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Sogn og Fjordane, fordelt med 10 millioner kroner til et prosjekt ved Farsund – Kusslid (E39) og 6 millioner kroner til et prosjekt ved Haugland – Haugen (Rv 15).
 • Det er satt av 3 millioner kroner til ny bro ved Kvernelva (Rv 604), 1 million kroner til utviding av Hestavollen bru (Rv 13), 2 millioner til ny bru ved Vassenden (E39) og 8 millioner kroner til opprusting av Rutledal ferjekai (Rv 57).
 • Det er satt av 10 millioner kroner til utbedringstiltak ved Sæltun – Stuvane (E16), 1 million kroner til rassikring ved Eid – Kongsnes (Rv 15), 0,5 million kroner til tiltak for rassikring ved Luster – Øksnavika (Rv 55) og 2 millioner til rassikring ved Ulvsåna (Rv 609).
 • Innenfor trafikksikkerhetstiltak er det satt av 15 millioner til ulike drifts- og vedlikeholdsprosjekter, 3 millioner kroner til rasteplass ved Nærøydalen (E16) og 2 millioner kroner til busslommer ved Ytreeidet (Rv 15). Det er satt av 12 millioner kroner til breddeutvidelse og lys i Lotetunnelen (E39), 38 millioner kroner til rehabilitering av Flenjatunnelen (E16), 15 millioner kroner til ulike prosjekter innen vedlikehold av tunneler og 4 millioner kroner til forsering av prosjekt ved Askvoll ferjekai (Rv 603.)
 • Vedlikehold av Førde trafikkstasjon for 0,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Høgskolen i Sogn og Fjordane for 3 millioner kroner.
 • Startbevilgning til samlokalisering Høgskolen i Sogn og Fjordane for 15 millioner kroner.
 • Reparasjoner på Yris hotell, gjestgiveri fra 1790-årene i Eid kommune.
 • Reparasjoner på Sellevåg treskofabrikk fra 1899 i Gulen kommune.

Til toppen