Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag fylke:

 • Kommunene i Sør-Trøndelag får 191,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 56,1 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 247,2 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 59 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Sør-Trøndelag fylke på om lag 48 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1601 Trondheim

111 866

30 080

141 946

31 646

1612 Hemne

2 845

924

3 769

973

1613 Snillfjord

678

330

1 007

347

1617 Hitra

2 780

972

3 752

1 023

1620 Frøya

2 779

1 000

3 778

1 052

1621 Ørland

3 374

1 076

4 449

1 132

1622 Agdenes

1 162

511

1 674

538

1624 Rissa

4 287

1 501

5 788

1 579

1627 Bjugn

3 051

1 045

4 096

1 100

1630 Åfjord

2 185

821

3 006

864

1632 Roan

670

318

988

334

1633 Osen

694

315

1 010

332

1634 Oppdal

4 412

1 397

5 809

1 470

1635 Rennebu

1 741

661

2 402

695

1636 Meldal

2 593

956

3 549

1 006

1638 Orkdal

7 448

2 199

9 647

2 314

1640 Røros

3 740

1 253

4 993

1 318

1644 Holtålen

1 395

540

1 935

568

1648 Midtre Gauldal

3 973

1 390

5 363

1 462

1653 Melhus

9 750

2 885

12 635

3 035

1657 Skaun

4 278

1 267

5 545

1 333

1662 Klæbu

3 751

1 031

4 781

1 084

1663 Malvik

8 377

2 416

10 794

2 542

1664 Selbu

2 683

978

3 662

1 029

1665 Tydal

574

241

815

253

Sør-Trøndelag

191 087

56 108

247 195

59 030

 

Nøkkeltall for Sør-Trøndelag fylkeskommune:

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune får 47,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 14,1 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 10,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 72,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 11,1 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

  Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
  (1000 kr)

  Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
  (1000 kr)

  Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
  (1000 kr)

  Sum av kolonne 1-3
  (1000 kr)

  Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
  (1000 kr)

                             

  1

  2

  3

  4

  5

  Sør-Trøndelag

  47 772

  14 073

  10 848

  72 693

  11 141

   

  • Innenfor økningen i investeringer i jernbanenettet er det lagt opp til bruke 120 millioner kroner til framskyndet anleggstart for prosjektet Gevingåsen på Nordlandsbanen. Tunnelen skal bygges mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag, med sikte på anleggsstart i april 2009.
  • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 37 millioner kroner til Sør-Trøndelag. 9 millioner kroner er foreslått til økt inntak av lærlinger, 4 millioner kroner til utbedring av signalanlegg, 8 millioner kroner til skogrydding 5 millioner kroner til stasjoner og plattformer, 8 millioner kroner til fornying av bruer, 2 millioner kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
  • Regjeringen foreslår å sette av 59,9 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Sør-Trøndelag, fordelt med 11 millioner kroner til prosjekt ved Nordistu – Driva (E6), 10,7 millioner kroner til Sykkelsatsing Trondheim, 5 millioner kroner til prosjekt ved Oppdal – Hallsetløkka, 10 millioner kroner til prosjekt ved Kløft bru (E6), 5,2 millioner kroner til prosjekt ved Vinjeøra (E39), 13 millioner kroner til prosjekt i Oppdal sentrum (Rv 70) og 5 millioner kroner til prosjekt ved Svorkmo bru (Rv 700).
  • Til tiltak mot utforkjøring er det satt av 5 millioner kroner til strekningen Ulsberg – Berkåk (E6) og 7 millioner kroner til ulike tiltak for trafikksikkerhet på riksveg 3.
  • Vedlikehold av Munkegata nr 2, 4 og 6 for 5 millioner kroner.
  • Vedlikehold av Høgskolen i Sør-Trøndelag for 5 millioner kroner.
  • Ombygging av Gartnerhaugveien for 0,85 millioner kroner.
  • Vedlikehold av Stiftsgården for 6,2 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å etablere syv stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til NTNU.
  • To stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  • Studentboliger - 110 enheter som tilsagn.
  • Regjeringen foreslår å øke overføringene til Energifondet med 1 200 millioner kroner. Fondets samlede inntekter i 2009 vil etter dette være om lag 2 600 millioner kroner. Enova SF, som forvalter midlene i Energifondet, ligger i Trondheim, men tildeler støtte til prosjekter i alle deler av landet. Den økte innsatsen retter seg særlig mot utbygging av fornybare oppvarmingsløsninger, energieffektive løsninger i industri, bygg og anlegg og vindkraftutbygging. Satsingen vil derfor særlig bidra til å skape økt etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige løsninger og arbeidsplasser innen bygg og anlegg.

  Til toppen