Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Telemark fylke:

 • Kommunene i Telemark får 112,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 35,3 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 147,4 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 37,1 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Telemark fylke på om lag 28 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kroner)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

0805 Porsgrunn

23 003

6 868

29 871

7 226

0806 Skien

34 316

10 218

44 534

10 750

0807 Notodden

8 232

2 766

10 998

2 910

0811 Siljan

1 608

518

2 126

545

0814 Bamble

9 500

2 718

12 218

2 860

0815 Kragerø

7 139

2 266

9 405

2 384

0817 Drangeda    l

2 754

1 008

3 761

1 060

0819 Nome

4 414

1 474

5 888

1 551

0821 Bø

3 633

1 148

4 781

1 208

0822 Sauherad

2 862

956

3 818

1 006

0826 Tinn

4 049

1 423

5 472

1 497

0827 Hjartdal

1 081

449

1 530

472

0828 Seljord

1 966

643

2 609

677

0829 Kviteseid

1 716

662

2 379

697

0830 Nissedal

930

356

1 286

375

0831 Fyresdal

923

359

1 283

378

0833 Tokke

1 572

591

2 163

622

0834 Vinje

2 428

872

3 300

917

Telemark

112 125

35 297

147 422

37 136

 

Nøkkeltall for Telemark fylkeskommune:

 • Telemark fylkeskommune får om lag 28 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 42,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 6,6 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Telemark

28 031

8 374

6 455

42 861

6 630

 

 • Til framskyndet planlegging av jernbanestrekningen Farriseidet – Porsgrunn på Vestfoldbanen er det satt av 30 millioner kroner.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 21 millioner kroner til Telemark. 2 millioner kroner går til økt inntak av lærlinger, 5 millioner kroner til opprydning, gjerding og opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Vestfoldbanen, 2,5 millioner til fornying av stasjoner og plattformer og 11 millioner kroner til ulike fornyelsestiltak på Sørlandsbanen. 
 • 40 millioner kroner er foreslått til anleggsstart for vegprosjektet E18 Sky – Langangen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg mellom Sky ved Larvik og Langangen i Porsgrunn kommune. Prosjektet inngår i planene for utbygging av E18 gjennom Vestfold til sammenhengende firefelts veg. Kostnadene er anslått til om lag 1,8 milliarder kroner, som forutsettes finansiert med statlige midler og bompenger. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en bompengeproposisjon våren 2009. Det legges nå opp til anleggsstart høsten 2009.
 • Regjeringen foreslår å sette av 31,5 millioner kroner til gang- og sykkelveg-tiltak i Telemark, fordelt med 3,5 millioner kroner til ulike prosjekter på riksvegene 354, 32 og 359, 12 millioner kroner til prosjekt ved Sannidal stasjon – Kil (Rv 363), 3 millioner kroner til prosjekt ved Veirudkrysset – Høyskolen (Rv 359), 12 millioner kroner til prosjekt ved Mannebru – Beverøya (Rv 36) og 1 million kroner til prosjektet Sykkelby Notodden.
 • Det er satt av 3,5 millioner kroner til tiltak for rassikring i Lillegårdskleivene (E18), 17 millioner kroner til ny bro med gang- og sykkelveg ved Nautesund (Rv 360), 15 millioner kroner til forsterkning ved strekningen Morgedal – Grønnliheia (E143) og 3,5 millioner kroner til forsterkning ved strekningen Miland – Mæl (Rv 37).
 • Vedlikehold av Høgskolen i Telemark (Porsgrunn) for 10 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Frogner hovedgård for 4 millioner kroner.
 • For å bidra til å stimulere til økt økonomisk aktivitet foreslår Regjeringen å øke rammen til vedlikehold av fyrstasjoner med 10 mill. kroner i 2009. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på dette området. I Telemark foreslår Regjeringen vedlikehold av Jomfruland fyr.
 • Istandsetting og vedlikehold av tekniske- og industrielle kulturminner og fartøy i Rjukan kommune, herunder Rjukan med kraftanlegg og fartøyene Ammonia og Storegut som ligger på Tinnsjøen.
 • Reparasjoner på arbeiderboliger, Øvre verket i Nome kommune.
 • Fortsette reparasjoner på Klyvegate 9 i Porsgrunn kommune, våningshus fra siste del av 1700-tallet.
 • I tilknytning til villreinsenteret på Skinnarbu i Vinje kommune skal det gjennomføres restaurering/oppbygging og ombygging av hytte for undervisningsformål.

Til toppen