Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Troms

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 mrd. kr over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 mill. kr på kommunene og 800 mill. kr på fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 mrd. I tillegg kommer 0,8 mrd. kr i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 mrd. kr gis som økt rammeoverføring, med 960 mill. kr til kommunene og 240 mill. kr til fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 mrd. kr. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 mill. kr på kommunene og 190 mill. kr på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 mill. kr, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Troms fylke:

 • Kommunene i Troms får 104,0 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 32,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 136,2 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 33,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Troms fylke på om lag 26 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1901 Harstad

15 517

4 461

19 978

4 694

1902 Tromsø

44 227

11 432

55 660

12 028

1911 Kvæfjord

2 014

754

2 768

793

1913 Skånland

1 910

731

2 641

769

1915 Bjarkøy

339

191

530

201

1917 Ibestad

993

451

1 444

475

1919 Gratangen     

774

347

1 121

365

1920 Lavangen

676

321

997

338

1922 Bardu

2 652

841

3 494

885

1923 Salangen

1 464

540

2 004

568

1924 Målselv

4 367

1 436

5 803

1 511

1925 Sørreisa

2 248

749

2 997

788

1926 Dyrøy

821

365

1 185

384

1927 Tranøy

1 047

457

1 504

481

1928 Torsken

629

300

929

316

1929 Berg

629

264

894

278

1931 Lenvik

7 484

2 492

9 975

2 621

1933 Balsfjord

3 691

1 338

5 029

1 408

1936 Karlsøy

1 598

644

2 243

678

1938 Lyngen

2 144

853

2 996

897

1939 Storfjord

1 257

478

1 735

502

1940 Kåfjord

1 512

571

2 083

601

1941 Skjervøy

1 955

698

2 653

734

1942 Nordreisa

3 130

1 092

4 222

1 149

1943 Kvænangen

895

420

1 315

442

Troms

103 975

32 226

136 201

33 904

 

Nøkkeltall for Troms fylkeskommune:

 • Troms fylkeskommune får 26,0 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 9,5 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 7,4 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 42,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 7,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Troms

25 994

9 532

7 348

42 874

7 546

 

 • Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til vedlikehold av ulike tunnelprosjekter i Troms.
 • Det er foreslått 22,3 millioner kroner til gang- og sykkelveger, fordelt med 15 millioner kroner til prosjekt ved Gausvik (E10) og 7,3 millioner kroner til forlengelse av det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet i Tromsø ved Kaldfjord (Rv 862).
 • Til vedlikehold av fergekaier er det satt av 11 millioner kroner til utskifting av Stornes ferjekai (Rv 867) og 5 millioner kroner til forlengelse av Botnhamn/Brenholmen ferjekai (Rv 862).
 • Da Breivikeidet bru (Rv 91) er i dårlig forfatning er det lagt opp til å bruke 5 millioner kroner til bru- og vegarbeid på dette prosjektet.
 • Til trafikksikkerhetstiltak i Finnsnes sentrum (Rv 86) er det foreslått 3 millioner kroner, og til ulike drift- og vedlikeholdsprosjekter innen trafikksikkerhet er det satt av 20 millioner kroner.
 • Havbruksstasjonen i Tromsø 13 millioner kroner.
 • Polarmiljøsenteret i Tromsø 1 million kroner.
 • Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø 450.000,- kroner.
 • Fem stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Universitetet i Tromsø
 • Studentboliger - 70 enheter som tilsagn
 • Ibestad kommune: Reparasjoner på Hamnvik handelssted, med flere bygninger, brygge, bolig, fjøs og ”hotellet”
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i utbygging av havner og farleier med 80 mill. kroner i 2009. Prosjektene som foreslås gjennomført innenfor de ekstraordinære bevilgningene er fordelt i de tre nordligste fylkene. Tiltaket vil ha sysselsettingseffekt lokalt og samtidig gi ringvirkninger utover det lokale arbeidsmarkedet på stedet. I Troms fylke foreslår Regjeringen mudring i Torsvåg, Karlsøy kommune.
 • Regjeringen vil bevilge 33 millioner kroner til Bioforsk for å igangsette nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Av disse går 25 millioner kroner til Bioforsk Nord Holt i Tromsø til flere ulike prosjekter. (Post 11.51)

Til toppen