Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder fylke:

  • Kommunene i Vest-Agder får 112,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 34,1 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 146,2 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
  • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 35,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
  • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder fylke på om lag 28 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1001 Kristiansand

53 394

15 357

68 751

16 157

1002 Mandal

9 688

2 896

12 584

3 047

1003 Farsund

6 310

1 990

8 300

2 093

1004 Flekkefjord

5 990

2 026

8 016

2 131

1014 Vennesla

8 623

2 617

11 240

2 754

1017 Songdalen

3 862

1 158

5 020

1 218

1018 Søgne

6 850

1 951

8 801

2 053

1021 Marnardal

1 464

582

2 046

613

1026 Åseral

603

282

886

297

1027 Audnedal

1 084

425

1 509

447

1029 Lindesnes

3 101

1 022

4 123

1 075

1032 Lyngdal

5 098

1 629

6 727

1 714

1034 Hægebostad   

1 082

402

1 483

423

1037 Kvinesdal

3 807

1 305

5 112

1 373

1046 Sirdal

1 168

455

1 623

479

Vest-Agder

112 124

34 098

146 222

35 874

 

Nøkkeltall for Vest-Agder fylkeskommune:

  • Vest-Agder fylkeskommune får 28 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 43,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
  • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 7 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

                 

1

2

3

4

5

Vest-Agder

28 031

8 808

6 789

43 628

6 973

 

  • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 6 millioner kroner til Vest-Agder, fordelt med 2 millioner kroner til fornying av stasjoner og plattformer, 1 million kroner til utbedring av signalanlegg og 3 millioner kroner til økt inntak av lærlinger.
  • Regjeringen foreslår å sette av 11 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Vest-Agder, fordelt med 4 millioner kroner til prosjekt ved Tveitosen – Vatne bru (Rv 420), 1 million kroner til Sykkelby Mandal og 6 millioner kroner til prosjekt ved Homme – Skarpengland (Rv 9). Det er satt av 10 millioner kroner til belysning ved Flekkefjord – Rogaland (E39) og 25 millioner kroner til utbedringsarbeid ved Vigeland bru (Rv 460).
  • Det er satt av 10 millioner kroner til belysning ved Flekkefjord – Rogaland (E39) og 25 millioner kroner til utbedringsarbeid ved Vigeland bru (Rv 460).
  • Seks stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Universitetet i Agder.

Til toppen