Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Vestfold fylke:

 • Kommunene i Vestfold får 153 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 46,6 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 199,6 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 49 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Vestfold fylke på om lag 38,2 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

0701 Horten

16 981

5 088

22 069

5 353

0702 Holmestrand   

6 635

1 985

8 620

2 088

0704 Tønsberg

25 941

7 767

33 708

8 172

0706 Sandefjord

28 652

8 723

37 375

9 177

0709 Larvik

28 126

8 642

36 769

9 092

0711 Svelvik

4 337

1 342

5 679

1 411

0713 Sande

5 455

1 711

7 166

1 800

0714 Hof

2 053

684

2 736

719

0716 Re

5 724

1 814

7 538

1 908

0719 Andebu

3 497

1 113

4 611

1 171

0720 Stokke

7 155

2 071

9 226

2 179

0722 Nøtterøy

13 768

4 113

17 880

4 327

0723 Tjøme

3 086

967

4 053

1 018

0728 Lardal

1 587

547

2 134

576

Vestfold

152 996

46 568

199 564

48 993

 

Nøkkeltall for Vestfold fylkeskommune:

 • Vestfold fylkeskommune får 38,2 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 10,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 56,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 8,2 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Vestfold

38 249

10 359

7 985

56 594

8 201

 

 • For jernbanestrekningen Barkåker – Tønsberg er det lagt opp til å bevilge om lag 120 millioner kroner til framskyndet anleggstart, som kan gjøre det mulig å forsere anleggstart til omkring april 2009.
 • Til framskyndet planlegging av prosjektene Holm-Holmestrand og Farriseidet – Porsgrunn på Vestfoldbanen er det satt av 30 millioner kroner til hver av de to strekningene.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 9 millioner kroner til Vestfold, fordelt med 5 millioner kroner opprydning, gjerding og opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Vestfoldbanen, 2 millioner kroner til utbedring av signalanlegg og 2 millioner kroner til sporjustering på Vestfoldbanen.
 • 40 millioner kroner er foreslått til anleggsstart for vegprosjektet E18 Sky – Langangen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg mellom Sky ved Larvik og Langangen i Porsgrunn kommune. Prosjektet inngår i planene for utbygging av E18 gjennom Vestfold til sammenhengende firefelts veg. Kostnadene er anslått til om lag 1,8 milliarder kroner, som forutsettes finansiert med statlige midler og bompenger. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en bompengeproposisjon våren 2009. Det legges nå opp til anleggsstart høsten 2009.
 • Regjeringen foreslår å sette av 15,1 millioner kroner til ulike tiltak knyttet til gang- og sykkelveg i Vestfold, fordel med 9 millioner kroner til prosjekt ved Hvalsåsen – Sandskje (Rv 303), 1,1 millioner kroner til prosjekt ved Tørkopp (Rv 319) og 5 millioner kroner til prosjektet Sykkelby Sandefjord. Det er satt av 5 millioner kroner til oppføring av midtrekkverk ved Farriseidet (E18).
 • Vedlikehold av Høgskolen i Vestfold (Bakkenteigen) for 6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere tre stipendiatstillinger øremerket MNT-fag (matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske) til Høgskolen i Vestfold.
 • Tønsberg kommune: Tilrettelegging og vedlikehold av ruiner, og bergkunst og arkeologiske kulturminner med vekt på universell utforming, herunder borgruinene på Slottsfjellet.
 • Reparasjoner av vinduer og kledning i Eidgata 12 (hus i by)i Larvik kommune.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,4 millioner kroner til sikringstiltak ved Karljohansvern verft.

Til toppen