Finansdepartementet:

Ot.prp. nr. 68

(2003-2004)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Tilråding frå Finansdepartementet av 11. mai 2004, godkjend i statsråd same dagen.
(Regjeringa Bondevik II)


Innhald


Elektronisk utgåve:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S