Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken
Figur 3.2 Forventet realavkastning av Statens petroleumsfondet og strukturelt budsjettunderskudd
Figur 3.3 Perspektiver for budsjettpolitikken
Figur 3.4 Personer 67 år eller eldre som andel av befolkningen mellom 19 og 67 år. Prosent
Figur 3.5 Pensjonsutgifter og forventet realavkastning av Statens petroleumsfondet
Figur 3.6 Pensjoner og andre overføringer til husholdningene. Prosent av offentlige utgifter
Figur 3.7 Kommuneforvaltningen
Figur 3.8 Kronekursen
Figur 3.9 Styringsrenter
Figur 3.10 Sysselsetting og ledighet etter alder og kjønn
Figur 3.11 Antall personer i yrkesaktiv alder på trygdeordninger. 1000 personer
Figur 3.12 Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere
Figur 3.13 Relative timelønnskostnader i  industrien. Indeks 1980=100