Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 77

(2005-2006)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Tilråding frå Finansdepartementet av 12. mai 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)


Innhald


Elektronisk utgåve: Lobo Media
HTML-versjon: Lobo Media