Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 2. De økonomiske utsiktene
Figur 2.1 BNP for Fastlands-Norge og sysselsatte personer
Figur 2.2 Spotpris på Brent Blend
Figur 2.3 Arbeidsledighet
Figur 2.4 Tolvmånedersvekst i konsumprisene totalt (KPI) og justert for endringer i avgifter og utenom energipriser (KPI-JAE)
Figur 2.5 Teknisk framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter. Faktisk utvikling og implisitte terminrenter
Figur 2.6A Husholdningenes etterspørsel
Figur 2.6B Bytteforholdet overfor utlandet
Figur 2.6C Industriproduksjon og ordretilgang
Figur 2.7A Sysselsatte og arbeidsstyrken
Figur 2.7B Registrerte ledige og tilgang på ledige stillinger
Figur 2.7C Tilgang på ledige stillinger annonsert i media
Figur 2.8 Gyldige arbeidstillatelser til personer  fra nye EU-land
Figur 2.9A Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Figur 2.9B Råoljepris
Figur 2.9C Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten
Figur 2.10 Investeringer i petroleumsvirksomheten
Figur 2.11A Bruttonasjonalprodukt
Figur 2.11B Nominelle effektive valutakurser
Figur 2.11C Pengemarkedsrenter