Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 61

(2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Tilråding frå Finansdepartementet av 15. mai 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)


Innhald


Elektronisk utgåve:
HTML-versjon: LOBO Grafisk