St.prp. nr. 1

(2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2002.

Tilråding fra Finansdepartementet av 24. september 2001 godkjent i statsråd samme dag.


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: Finans- og Tolldepartementet