Finansdepartementet:

Ot.prp. nr. 1

(2001-2002)

Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2001, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S