[PRP]

Innhold


Detaljert innholdsfortegnelse

Kap. 1Innledning
Kap. 2Endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.
Kap. 3Avskrivningssatser
Kap. 4Endringer i reglene om skatte- og arveavgiftsfritak for Kongen og den kongelige familie
Kap. 5Skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader
Kap. 6Opphevelse av bindingstiden for AMS-investeringer
Kap. 7Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper
Kap. 8Tidspunktet for verdsettelse av aksjer ved fastsetting av arveavgift
Kap. 9Endringer i avgiftslovgivningen
Kap. 10Endringer i reglene om firmabilbeskatning
Kap. 11Skattlegging av kraftforetak og eiendomsskatt på kraftanlegg mv.
Kap. 12Avløsning av rett til pensjon mv. med et engangsbeløp
Kap. 13Beskatning av fondsobligasjoner
Kap. 14Skattlegging av utbytte for aktive aksjonærer mv.
Kap. 15Opphevelse av særregelen om at ikke-ansatte journalister og andre frittstående skribenter uten nærmere vurdering behandles som lønnstakere
Kap. 16Omtale av en 30 prosent maksimalgrense for ligningsverdi for bolig (takstbegrensningsregelen)
Kap. 17Omtale av saker etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 (tidligere lov 9. juni 1961 nr. 16) - departementets praksis i 2000
Kap. 18Skattefritak for Boligbyggelagenes sikringsfond
Kap. 19Etablering av hjemmel til å frasi seg de skattemessige virkninger som følger av de særskilte bostedsreglene for rikspolitikere fra Finnmark og Nord-Troms
Kap. 20Endringer i skattebetalingsloven i forbindelse med overføring av skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kap. 21Oppretting av lovtekst
Kap. 22Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven
Vedtak 1Forslag til lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt
Vedtak 2Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver
Vedtak 3Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
Vedtak 4Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
Vedtak 5Forslag til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Vedtak 6Forslag til lov om endringer i lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
Vedtak 7Forslag til lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt
Vedtak 8Forslag til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Vedtak 9Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Vedtak 10Forslag til lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)