[PRP]

Innholdsfortegnelse


Kap. 1Innledning
Kap. 2Endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.
2.1Reise mellom hjem og arbeidssted
2.2Trygdeavgift - nedre grense for betaling
2.3Fradrag for fagforeningskontingent, kontingent til arbeidsgiverforening og til yrkes- og næringsorganisasjoner og gave til frivillige organisasjoner
2.4Ligningstakster for fast eiendom
Kap. 3Avskrivningssatser
3.1Bakgrunn
3.2Prinsipper for fastsettelse av avskrivningssatser
3.3Foreslåtte og vedtatte avskrivningssatser
3.4Analyser av økonomisk verdifall
3.5Om avskrivningssatsene i andre land
3.6Departementets vurderinger og forslag
3.7Økonomiske og administrative konsekvenser
Kap. 4Endringer i reglene om skatte- og arveavgiftsfritak for Kongen og den kongelige familie
4.1Innledning og sammendrag
4.2Gjeldende rett
4.3Departementets vurderinger og forslag
4.3.1Fritak for skatt på inntekt og formue
4.3.2Fritak for å svare arveavgift
4.3.3Eiendomsskatt
4.4Ikrafttredelse
Kap. 5Skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader
5.1Innledning og sammendrag
5.2Gjeldende skattemessig behandling av FoU-kostnader i skattepliktig næringsvirksomhet
5.3Hervik-utvalgets forslag
5.3.1Innledning
5.3.2Høringsinstansene
5.3.3Regjeringens tidligere oppfølging
5.4Generelle vurderinger
5.5Nærmere regulering og avgrensning
5.5.1Definisjon av forskning og utvikling (FoU)
5.5.2Hvem som skal omfattes av ordningen
5.5.3Kostnadsramme og tidsbegrensning
5.6Fradrag i skatt
5.7Spørsmål om skatteplikt for skattefradraget/tilskuddet
5.8Praktisk gjennomføring
5.8.1Godkjenningsordning i Norges forskningsråd
5.8.2Forholdet mellom Norges forskningsråds kompetanse og ligningsmyndighetenes kompetanse
5.8.3Klageadgang
5.8.4Forholdet til statsstøttereglene
5.8.5Ikrafttredelse
5.9Alternativ tilskuddsordning
5.10Økonomiske og administrative konsekvenser
Kap. 6Opphevelse av bindingstiden for AMS-investeringer
Kap. 7Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper
7.1Innledning og sammendrag
7.2Gjeldende rett
7.3Høring
7.4Departementets vurderinger og forslag
7.5Økonomiske og administrative konsekvenser
7.6Ikrafttredelse
Kap. 8Tidspunktet for verdsettelse av aksjer ved fastsetting av arveavgift
8.1Innledning
8.2Høring
8.3Departementets vurderinger og forslag
Kap. 9Endringer i avgiftslovgivningen
9.1Innledning
9.2Tjenesteområder innen kultur
9.2.1Generelt
9.2.2Departementets vurderinger og forslag
9.3Formidling av undervisningstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester
9.3.1Gjeldende rett
9.3.2Departementets vurderinger og forslag
9.4Provenymessige konsekvenser
9.5Opphevelse av bestemmelser i merverdiavgiftsloven som ikke er iverksatt - § 27 første ledd og tredje ledd og § 29 tredje ledd
9.6Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven
Kap. 10Endringer i reglene om firmabilbeskatning
Kap. 11Skattlegging av kraftforetak og eiendomsskatt på kraftanlegg mv.
11.1Endring av reglene om kommunefordeling av grunnlaget for eiendomsskatt for kraftanlegg for skatteårene 2001 og 2002
11.1.1Innledning
11.1.2Gjeldende rett og forestående revurdering av reglene
11.1.3Departementets vurderinger og forslag
11.2Omtale av departementets vurdering av spørsmål om innføring av sentral ligning av kraftforetak, samt kommunenes innsynsrett og klageadgang vedrørende takstgrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg
11.2.1Innledning
11.2.2Departementets vurderinger
11.3Omtale av eiendomsskatt på anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft
11.4Oppregulering av kommuners og fylkeskommuners skattemessige inngangsverdi for aksjer/andeler i visse kraftselskaper
11.4.1Innledning
11.4.2Gjeldende rett - tolkning av overgangsregelen til § 26 c tredje punktum av 28. juni 1996 nr. 41
11.4.3Departementets vurderinger og forslag
11.4.4Økonomiske og administrative konsekvenser
11.5Endring av skatteloven §§ 11-21 og 11-22 slik at det innføres hjemmel til overføring av skatteposisjonene fremførbar utlignet naturressursskatt og negativ grunnrenteinntekt ved realisasjon av kraftverk
11.5.1Innledning og sammendrag
11.5.2Gjeldende rett om skattemessig behandling av fremførbar utlignet naturressursskatt og negativ grunnrenteinntekt ved realisasjon av kraftverk med beskatning etter de alminnelige regler og ved behandling etter reglene i skatteloven kapittel 11
11.5.3Departementets vurderinger og forslag
11.5.4Økonomiske og administrative konsekvenser
Kap. 12Avløsning av rett til pensjon mv. med et engangsbeløp
12.1Innledning og sammendrag
12.2Skattlegging av den som mottar engangsbeløpet
12.2.1Avløsning i arbeidsforhold
12.2.2Avløsning utenfor arbeidsforhold
12.2.3Reinvestering
12.3Inntektsfradrag
12.4Arbeidsgiveravgift
12.5Lønnsinnberetning mv.
12.6Særlig om pensjonsbegrepet
12.7Økonomiske og administrative konsekvenser
12.8Ikrafttredelse
Kap. 13Beskatning av fondsobligasjoner
13.1Innledning
13.2Nærmere om fondsobligasjoner
13.3Dagens skatteregler
13.4Utenlandsk rett
13.5Høringsinstansenes merknader
13.6Departementets vurderinger og forslag
13.7Økonomiske og administrative konsekvenser
13.8Ikrafttredelse
Kap. 14Skattlegging av utbytte for aktive aksjonærer mv.
14.1Innledning og sammendrag
14.2Gjeldende rett
14.3Departementets vurderinger og forslag
Kap. 15Opphevelse av særregelen om at ikke-ansatte journalister og andre frittstående skribenter uten nærmere vurdering behandles som lønnstakere
15.1Innledning og sammendrag
15.2Gjeldende rett
15.3Departementets vurderinger og forslag
Kap. 16Omtale av en 30 prosent maksimalgrense for ligningsverdi for bolig (takstbegrensningsregelen)
Kap. 17Omtale av saker etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 (tidligere lov 9. juni 1961 nr. 16) - departementets praksis i 2000
17.1Innledning og sammendrag
17.2Generelt
17.3Praksis etter skatteloven § 11-21 i 2000, overføring av eiendeler mellom selskaper i samme konsern
17.4Praksis etter skatteloven § 11-22 første til tredje ledd i 2000
17.4.1Generelt om materialet
17.4.2Salg av aksjer, eiendom og virksomhet mot vederlag hovedsakelig i form av eierandeler (aksjer og selskapsandeler) i det overtakende selskapet
17.4.3Salg av aksjer, eiendom og virksomhet mot vederlag i kontanter
17.4.4Omdanning av statsforetak til aksjeselskap
17.4.5Sammenslåing av kirkesamfunn/menigheter etter skatteloven § 2-32
17.5Transaksjoner med virkninger over landegrensene
17.5.1Innledning
17.5.2Konserndannelse i utlandet ved bytte av aksjer i selskap hjemmehørende i Norge mot aksjer i selskap hjemmehørende i utlandet, og ved bytte av aksjer i selskaper hjemmehørende i utlandet
17.5.3Fusjon eller fisjon mellom utenlandske selskaper med norske eierinteresser
17.6Departementets vurderinger
17.6.1Omstrukturering av innenlandsk virksomhet
17.6.2Transaksjoner over landegrensene
17.6.3Behov for regelgjennomgang
Kap. 18Skattefritak for Boligbyggelagenes sikringsfond
18.1Innledning
18.2Departementets vurderinger og forslag
Kap. 19Etablering av hjemmel til å frasi seg de skattemessige virkninger som følger av de særskilte bostedsreglene for rikspolitikere fra Finnmark og Nord-Troms
Kap. 20Endringer i skattebetalingsloven i forbindelse med overføring av skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker
20.1Innledning
20.2Gjeldende rett
20.3Departementets vurderinger og forslag
Kap. 21Oppretting av lovtekst
21.1Opprettinger i skatteloven
21.1.1Skatteloven § 2-30
21.1.2Skatteloven § 12-2 b
21.2Opprettinger i skattebetalingsloven
21.3Opprettinger i folketrygdloven
Kap. 22Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven
Vedtak 1Forslag til lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt
Vedtak 2Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver
Vedtak 3Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
Vedtak 4Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
Vedtak 5Forslag til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Vedtak 6Forslag til lov om endringer i lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
Vedtak 7Forslag til lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt
Vedtak 8Forslag til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Vedtak 9Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Vedtak 10Forslag til lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)