Finansdepartementet:

St.prp. nr. 1

(2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2001, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S