[PRP]

Innhold


Detaljert innholdsfortegnelse

Kap. 1Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2002
Kap. 2Direkte skatter og avgifter til folketrygden
Kap. 3Indirekte skatter
Kap. 4Toll
Kap. 5Fordelingsvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2002
Vedtak 1Forslag til endring av Stortingets skattevedtak av 28. november 2000 for inntektsåret 2001
Vedtak 2Forslag til endring av Stortingets vedtak av 28. november 2000 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2001
Vedtak 3Forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2002
Vedtak 4Forslag til Stortingets vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 2002
Vedtak 5Forslag til vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2002
Vedtak 6Forslag til Stortingets vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2002
Vedtak 7Forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002
Vedtak 8Forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangsnæringen for 2002
Vedtak 9Forslag til vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. for budsjetterminen 2002 (kap. 5521, post 70)
Vedtak 10Forslag til vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2002
Vedtak 11Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2002 (kap. 5511)
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 1999
Vedlegg 2Oversikt over skatte-, avgifts- og tollvedtak under utredning
Vedlegg 3Endringer i tolltariffen