[PRP]

Innholdsfortegnelse


Kap. 1Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2002
1.1Innledning
1.2Nærmere om skatte- og avgiftsopplegget
1.2.1Hovedlinjer i Regjeringens skatte- og avgiftspolitikk
1.2.2Skatte- og avgiftsopplegget for 2002
1.3Stortingsmelding om nærings- og kapitalbeskatning
1.4Anslag på skatte- og avgiftsinntektene
1.5Fordeling av offentlige skatte- og avgiftsinntekter
Kap. 2Direkte skatter og avgifter til folketrygden
2.1Innledning
2.2Skatt fra personer
2.2.1Toppskatten
2.2.2Standardfradrag
2.2.3Særskilte regler for pensjonister mv.
2.2.4Fradrag for fagforeningskontingent, kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner og gaver til visse frivillige organisasjoner
2.2.5Andre grenser og fradrag mv.
2.2.6Barnetrygd
2.2.7Normrente for beregning av fordel av rimelig lån hos arbeidsgiver
2.2.8Beskatning av firmabiler mv.
2.2.9Innstramming i beskatningen av kjøregodtgjørelse
2.2.10Skatt på utbytte
2.2.11Beskatning av personer med midlertidig opphold i utlandet
2.2.12Endring i skattereglene for rehabiliterings- og attføringspenger
2.2.13Avløsning av rett til pensjon mv. med et engangsbeløp
2.2.14Endringer i boligtakseringen
2.2.15Øvrige forslag
2.3Næringsbeskatningen (inngår i kap. 5501)
2.3.1Avskrivningssatser
2.3.2Ekstra skattefradrag for FoU-utgifter
2.3.3Fondsobligasjoner
2.4Endringer i kommunale og fylkeskommunale skattører og fellesskatt for 2002
2.5Endringer i skattevedtaket for inntektsåret 2001
2.5.1Den skattemessige behandlingen av utbetalinger etter innskuddspensjonsloven
2.6Endringer i trygdevedtaket for inntektsåret 2001
2.7Avgift på arv og gaver (kap. 5506, post 70)
2.8Trygdeavgift og andre avgifter til folketrygden (kap. 5700, post 71 og 72)
2.9Bruk av differensiert arbeidsgiveravgift for å finansiere veibygging
Kap. 3Indirekte skatter
3.1Innledning
3.1.1Generelt
3.1.2ESAs nye retningslinjer for miljøstøtte
3.1.3Avgiftsmessige forhold knyttet til Slottet
3.1.4Taxfree-salg om bord på ferger mellom Norge og Sverige
3.2Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. (kap. 5521, post 70)
3.2.1Merverdiavgiften
3.2.2Investeringsavgiften
3.3Avgift på alkohol (kap. 5526)
3.4Avgift på tobakkvarer (kap. 5531, post 70)
3.5Motorvognavgiftene (kap. 5536)
3.5.1Innledning
3.5.2Engangsavgift på motorvogner mv. og avgift ved registrering av motorvogner som er bygd opp her i landet (kap. 5536, post 71)
3.5.3Årsavgift på motorvogner mv. (kap. 5536, post 72)
3.5.4Vektårsavgift (kap. 5536, post 73)
3.5.5Omregistreringsavgift (kap. 5536, post 75)
3.5.6Avgift på bensin (kap. 5536, post 76)
3.5.7Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) (kap. 5536, post 77)
3.6Avgift på båtmotorer (kap. 5537, post 71)
3.7Avgift på elektrisk kraft (kap. 5541, post 70)
3.8Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542, post 71)
3.9Grunnavgift på fyringsolje mv. (kap. 5542, post 70)
3.10CO2-avgift (kap. 5508 og kap. 5543, post 70)
3.11Svovelavgift (kap. 5543, post 70)
3.12Avgift på sluttbehandling av avfall (kap. 5546, post 70)
3.13Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier (kap. 5547)
3.14Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555, post 70)
3.15Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. (kap. 5556)
3.16Avgift på drikkevareemballasje (kap. 5559)
3.17Avgift på sukker mv. (kap. 5557, post 70)
3.18Dokumentavgift (kap. 5565, post 70)
3.19Avgift på flyging av passasjerer (kap. 5580, post 72) - sak for ESA
3.20Avgifter i telesektoren (kap. 5583, post 70)
3.21Inntekter ved tildeling av konsesjoner (kap. 5309)
Kap. 4Toll
4.1Innledning
4.2Tollinntektene
4.2.1Utviklingen i tollinntektene
4.2.2Fordeling av tollavgiftsinntektene etter land og varegrupper
4.3Strukturen i de norske tollsatsene
4.4Endringer i tollsatsene i den norske tolltariffen
4.4.1Tollnedtrapping i henhold til WTO-avtalen
4.4.2Fjerning av toll på industrivarer
4.5Multilaterale forhandlinger i WTO
4.6EØS-avtalen og de øvrige frihandelsavtalene, samt tollsamarbeidsavtaler
4.6.1Nye frihandelsavtaler
4.6.2Forhandlinger med EU om landbruksprodukter
4.6.3Tollsamarbeidsavtaler
4.7Tollpreferansesystemet for utviklingslandene (GSP)
4.7.1Innledning
4.7.2Toll- og kvotefri markedsadgang for import fra MUL
4.7.3Import fra GSP-land
4.8Forvaltningen av tollregimet for landbruksvarer
4.8.1Administrative tollnedsettelser
4.8.2Fordeling av tollkvoter
4.8.3Tollvernet for korn
4.8.4Nye oppdelinger for enkelte varer i tolltariffen
4.9Regelverksendringer
4.10Tekniske endringer i tolltariffen
4.10.1Internasjonal revisjon
4.10.2Øvrige tekniske endringer
Kap. 5Fordelingsvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2002
5.1Innledning
5.2Beregninger basert på empirisk grunnlag
Vedtak 1Forslag til endring av Stortingets skattevedtak av 28. november 2000 for inntektsåret 2001
Vedtak 2Forslag til endring av Stortingets vedtak av 28. november 2000 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2001
Vedtak 3Forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2002
Vedtak 4Forslag til Stortingets vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 2002
Vedtak 5Forslag til vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2002
Vedtak 6Forslag til Stortingets vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2002
Vedtak 7Forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002
Vedtak 8Forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangsnæringen for 2002
Vedtak 9Forslag til vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. for budsjetterminen 2002 (kap. 5521, post 70)
Vedtak 10Forslag til vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2002
Vedtak 11Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2002 (kap. 5511)
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 1999
Vedlegg 2Oversikt over skatte-, avgifts- og tollvedtak under utredning
Vedlegg 3Endringer i tolltariffen