[INNHOLD] [FORRIGE][NESTE]

12 Endring i reglene om registrering av småbåter


12.1 Bakgrunn

Småbåtregisteret samler inn, samordner og systematiserer data om fritidsbåter. Det ble vedtatt opprettet i 1994, og satt i regulær drift fra 1. januar 1998. Registeret avløste det tidligere desentraliserte båtregisteret som ble administrert av de lokale politimyndigheter. Registrering i småbåtregisteret av båter som omfattes av dagens regelverk er obligatorisk og straffesanksjonert, jf. lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 2.

Regjeringen varslet i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2002 at en ville foreslå å avvikle registreringsplikten i småbåtregisteret fra 1. januar 2003. Bakgrunnen er at det ikke er aktuelt for Regjeringen å innføre en båtavgift, og at en ikke ser at behovet for en obligatorisk registrering på dette private området er stort nok til å rettferdiggjøre en offentligrettslig, straffesanksjonert meldeplikt. Det ble uttalt at lovforslag om avvikling av registreringsplikten ville bli fremmet i løpet av høsten 2002. Det ble videre uttalt at Finansdepartementet vil arbeide videre med spørsmål rundt organisering av registeret, herunder muligheten for å konkurranseutsette en fremtidig, frivillig registerforvaltning. Inntil videre opprettholdes småbåtregisteret i toll- og avgiftsetaten. For en nærmere omtale av disse spørsmålene vises til St.prp. nr. 1 (2002-2003).

Finanskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, tok dette til etterretning. Det vises til St.prp. nr. 63 (2001-2002) og Innst.S. nr. 255 (2001-2002) for en nærmere omtale av saken.

Lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter benyttes i dag som gjennomføringslov for avgiftene knyttet til motorkjøretøy. Loven åpner også for å kunne være en gjennomføringslov for eventuelle avgifter på båter. Fordi Regjeringen anser det uaktuelt å innføre en avgift på båter, vil denne loven kunne endres. Departementet fremmer ikke disse endringene nå, fordi en i stedet bør vurdere hele loven med sikte på forenkling og samordning med den alminnelige gjennomføringsloven for særavgifter, nemlig særavgiftsloven av 19. mai 1933 nr. 11. En mulighet er full opphevelse av den spesielle loven om avgifter vedrørende motorvogner og båter. Departementet vil komme tilbake til en slik lovteknisk gjennomgang senere.

Finansdepartementet fremmer på denne bakgrunn forslag om lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (heretter kalt småbåtloven).

12.2 Departementets vurderinger og forslag

Vedtaket om å avvikle registreringsplikten i småbåtregisteret nødvendiggjør en rekke endringer i småbåtloven kapittel 2 om registrering av småbåter. Registrering av båter som omfattes av regelverket, er i dag obligatorisk og straffesanksjonert. Departementet foreslår endringer som tar sikte på å legge til rette for en frivillig registreringsordning for småbåter som inntil videre opprettholdes i toll- og avgiftsetaten. De foreslåtte endringene forutsettes videre å være tilpasset muligheten for en fremtidig konkurranseutsetting av forvaltningen av registeret.

Bestemmelsene i småbåtloven §§ 2 til 4 om kapitlets virkeområde, det sentrale småbåtregisteret og bruk av registeret, foreslås videreført uten endringer.

Småbåtloven § 5 inneholder nærmere bestemmelser om hvilke småbåter som omfattes av registreringsplikten i småbåtregisteret. Departementet finner det hensiktsmessig at bestemmelsene gis tilsvarende anvendelse for hvilke båter som omfattes av en frivillig registreringsordning. Det foreslås derfor at § 5 videreføres i en noe endret form, slik at den blir dekkende for den nye ordningen. Overskriften i § 5 foreslås endret til »Adgang til å registrere småbåter». Det vises til forslag til endring av overskriften til småbåtloven § 5 og bestemmelsens første ledd. Annet ledd nr. 3 foreslås opphevet.

I § 6 gis nærmere regler om tidspunktet for når registreringsplikten oppstår. På bakgrunn av at registreringsplikten er vedtatt avviklet, foreslås bestemmelsen opphevet.

Småbåtloven § 7 første ledd pålegger eieren av båten ansvaret for at registreringsplikten blir overholdt. Ved overdragelse av småbåter plikter både kjøper og selger å sende melding om dette til småbåtregisteret, jf. annet ledd første punktum. Ved overgang til en registreringsordning basert på frivillighet, ser departementet behov for at loven regulerer hvem som har adgang til å registrere båten i registeret. Bestemmelsen foreslås endret slik at det klart fremgår at registrering er en rettighet for båteier. Det vises til forslag til endringer i småbåtloven § 5 første ledd. Forskriftshjemmelen i § 7 annet ledd annet punktum anses å være uaktuell ved en frivillig registreringsordning. Småbåtloven § 7 foreslås på denne bakgrunn opphevet.

Småbåtloven § 8 fastsetter regler om utstedelse av båtkort og tildeling av kjennemerke for båter som er registrert i småbåtregisteret. Etter departementets oppfatning vil bestemmelsen ha aktualitet også ved frivillig registrering av småbåter. Den foreslås derfor videreført i en form som er tilpasset den nye registreringsordningen. Det vises til forslag til endringer i småbåtloven § 8 første ledd første punktum. Første ledd annet og tredje punktum, og annet ledd annet punktum foreslås opphevet.

Småbåtregisteret er etter dagens ordning ment å være selvfinansierende. I henhold til småbåtloven § 9 og forskrift gitt i medhold av bestemmelsen, skal det derfor betales gebyr for førstegangs- og senere registrering av båter som omfattes av regelverket. Krav på betaling av gebyr med mer etter bestemmelsen utgjør videre et særlig tvangsgrunnlag for utlegg. Etter departementets oppfatning medfører vedtaket om avvikling av registreringsplikten til fordel for en frivillig registreringsordning, at bestemmelsene om gebyrplikt og tvangsinnkreving ikke er egnet for videreføring i sin nåværende form. På bakgrunn av at den fremtidige organiseringen av registeret inntil videre er uavklart, foreslår departementet at § 9 første ledd endres til en hjemmel for Kongen til i forskrift å gi regler om gebyr ved frivillig registrering i registeret. Det vises til endringer i småbåtloven § 9 første ledd. Annet og tredje ledd foreslås opphevet.

Det foreslås ikke endringer i småbåtloven § 10 om opplysninger i registeret.

Registreringsmyndigheten har, i tillegg til å hente opplysninger fra båteieren selv, etter § 11 hjemmel til innsamling av opplysninger om blant annet båteier, båt og motor fra nærmere angitte offentlige og private instanser og registre. Ved overgang til en ordning med frivillig registrering vil det etter departementets oppfatning kunne oppstå behov for å kvalitetssikre opplysningene som registreres i småbåtregisteret. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen videreføres i en form som er tilpasset den nye registreringsordningen. Overskriften foreslås endret til «Kontroll av opplysninger». Det foreslås videre at det i første ledd fastsettes at «registreringsmyndigheten kan sammenholde opplysninger som nevnt i § 10 med opplysninger som kan kreves» i henhold til bestemmelsen. Annet ledd pålegger forsikringsselskaper plikt til etter krav fra registreringsmyndigheten å gi opplysninger om forhold av betydning for registrering i småbåtregisteret. Departementet mener at bestemmelsen ikke er egnet for videreføring når registreringsplikten for småbåter avvikles. Samtidig ser en at det kan oppstå behov for å kvalitetssikre eventuelle registrerte opplysninger av forsikringsmessig art. Det foreslås derfor at «forsikringsselskaper» tilføyes til listen av instanser som registreringsmyndigheten kan kreve opplysninger fra til kontrollformål. Bestemmelsens tredje ledd om elektronisk overføring av opplysninger foreslås videreført. Det vises til forslag til endringer i overskriften til småbåtloven § 11 og i første ledd. Annet ledd foreslås opphevet.

Småbåtloven § 12 fastsetter at enkeltvis utlevering av personopplysninger fra småbåtregisteret kan skje i henhold til offentlighetsloven. Dette følger av offentlighetslovens egne bestemmelser om offentlighet og innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter. Bestemmelsen anses likevel å ha en informativ og klargjørende funksjon. Det foreslås derfor ingen endringer i småbåtloven § 12.

I § 13 hjemles adgang til overføring av opplysninger mellom småbåtregisteret og registre som føres av myndighetene som nevnt i § 11 første ledd nr. 1-3 eller registre som nevnt i nr. 4 og 5, etter samtykke fra Datatilsynet. Ved overgang til en ordning med frivillig registrering av opplysninger som kan kontrolleres av registreringsmyndigheten, vil behovet for oppdatering av registrerte opplysninger ved samkjøring av registre etter departementets oppfatning fortsatt gjøre seg gjeldende. Det foreslås på denne bakgrunn ingen endringer i småbåtloven § 13.

Småbåtloven § 14 fastsetter at innsynsrett etter personopplysningsloven § 18, jf. § 23 gjelder for småbåtregisteret. Departementet bemerker at bestemmelsen ikke har noen annen funksjon enn å vise til personopplysningslovens hovedregel om innsynsrett. Ettersom personopplysningsloven gjelder generelt for behandling av personopplysninger med mindre annet følger av særskilt lov, anser departementet det lite hensiktsmessig i småbåtloven å vise spesielt til lovens bestemmelser om innsyn. Småbåtloven § 14 foreslås derfor opphevet.

Det foreslås ikke endringer i småbåtloven § 15 som fastsetter at Kongen i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om blant annet retting av opplysninger i og ajourføring av registeret.

Småbåtloven § 16 pålegger registreringsmyndigheten ansvaret for at bestemmelser gitt i eller i medhold av lovens §§ 10 til 15 og personopplysningsloven blir overholdt. På bakgrunn av at registreringsplikten i småbåtregisteret avvikles, og at behandling av personopplysninger reguleres direkte i personopplysningsloven, finner departementet at bestemmelsen er overflødig. Småbåtloven § 16 foreslås derfor opphevet.

Småbåtloven §§ 17, 18 og 19 inneholder nærmere regler om kontroll med mer av at regelverket om registrering av småbåter overholdes, og hjemler ulike sanksjoner ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av småbåtloven kapittel 2. Bestemmelsene er etter departementets oppfatning uten aktualitet ved avvikling av registreringsplikten og overgang til en frivillig registreringsordning. Småbåtloven §§ 17 til 19 foreslås derfor opphevet.

12.3 Ikrafttredelse

Lovendringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2003.

12.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Dagens obligatoriske registreringsordning er selvfinansierende gjennom et gebyr på 300 kroner for registreringer og omregistreringer i småbåtregisteret. Kostnadene til drift av den frivillige registreringsordningen er for 2003 anslått til 8 mill. kroner. Departementet finner det hensiktsmessig at det frivillige registeret brukerfinansieres gjennom videreføring av dagens gebyr på 300 kroner basert på et inntektsanslag på 3 mill. kroner. På grunn av overgangen til en frivillig registreringsordning, er det knyttet usikkerhet til kostnads- og inntektsanslagene.


[INNHOLD][FORRIGE][NESTE]