Tilbake til Statsbudsjettet 2004

Finansdepartementet:

Ot.prp. nr. 1

(2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S