[PRP 2005-2006]

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 2

(2005-2006)

Om lov om Statens pensjonsfond

Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: GAN Grafisk AS