Dokumenter

Finansdepartementet:

St.prp. nr. 1

(2005-2006)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S