[PRP 2007]

Finansdepartementet:

Ot.prp. nr. 1

(2006-2007)

Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2006, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)


Innhold


Elektronisk utgave: Departementenes servicesenter