[INNHOLD] [FORRIGE][NESTE]

22 Utvidelse av bestemmelsen om dekning av sakskostnader i ligningsloven § 9-11


22.1 Innledning

Finansdepartementet foreslår å utvide bestemmelsen om dekning av sakskostnader i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-11. Utvidelsen innebærer at det på nærmere vilkår skal tilkjennes dekning av sakskostnader pådratt i forbindelse med klagebehandling som ikke har ført frem i overligningsnemnd, fylkesskattenemnd og Riksskattenemnd når skattyter får medhold i etterfølgende domstolsavgjørelse.

22.2 Gjeldende rett

Ligningsloven § 9-11 regulerer skattyters rett til dekning av sakskostnader. Første ledd lyder:

«Når overligningsnemnda, fylkesskattenemnda eller Riksskattenemnda endrer en ligningsavgjørelse til gunst for skattyteren, skal den tilkjenne skattyteren hel eller delvis dekning av statskassen for vesentlige sakskostnader når kostnadene var pådratt med god grunn og det ville være urimelig om skattyteren måtte dekke dem selv.»

Etter bestemmelsens ordlyd er det et hovedvilkår for å tilkjenne dekning av sakskostnader at endringen til gunst for skattyter har skjedd i overligningsnemnda, fylkesskattenemnda eller Riksskattenemnda. Det er også bare disse organer som har myndighet til å vedta dekning av sakskostnader.

Endringsspørsmål som følger av en domstolsavgjørelse skal etter § 9-5 nr. 2 bokstav a, jf. § 9-8 nr. 2 avgjøres av ligningsnemnda med mindre det gjelder en domstolsavgjørelse som forutsetter en annen behandling etter kapittel 8 eller 9. Bestemmelsen i § 9-11 gir dermed normalt ikke rett til dekning av sakskostnader som er pådratt i forbindelse med forutgående klagebehandling i overligningsnemnda og eventuelt høyere nemnd når skattyter får medhold i en domstolsavgjørelse.

22.3 Departementets vurderinger og forslag

Sivilombudsmannen har bedt Finansdepartementet vurdere å utvide skattyters rett til realitetsbehandling av sakskostnadskrav etter ligningsloven § 9-11 nr. 1 til også å gjelde sakskostnader pådratt i forbindelse med forutgående klagebehandling i overligningsnemnda når skattyter senere får medhold ved domstolsavgjørelse.

Departementet ser at det kan være behov for å endre ligningsloven, slik at en skattyter som får medhold i domstolen, får dekket de sakskostnadene ved forutgående klagebehandling som han ville fått dekket dersom klagebehandlingen hadde gitt samme resultat som dommen.

Skattyter kan i en domstolsavgjørelse etter reglene i tvistemålsloven i noen tilfeller få tilkjent erstatning for sakskostnader pådratt ved den forutgående administrative klagebehandlingen. Tvistemålslovens regler om sakskostnader har imidlertid et annet formål og andre vilkår enn ligningslovens regler om sakskostnader. Departementet er derfor av den oppfatning at tvistemålslovens regler ikke kan erstatte behovet for å kunne få dekket sakskostnader etter ligningsloven.

Departementet foreslår at bestemmelsen om dekning av sakskostnader i ligningsloven § 9-11 utvides slik at sakskostnader pådratt i forbindelse med forutgående klagebehandling i overligningsnemnda, fylkesskattenemnda og Riksskattenemnda dekkes i de tilfellene skattyter har fått medhold i en domstolsavgjørelse. De øvrige vilkårene for å få dekket sakskostnader skal være de samme som i de sakene der en høyere nemnd har endret avgjørelsen til gunst for skattyteren. Det forutsettes at det ikke gis dekning for sakskostnader som er pådratt ved klagebehandlingen, men som allerede er tilkjent skattyter i rettssaken.

Departementet foreslår at krav om sakskostnader etter lovendringen skal behandles av det ligningsorgan som har fått underkjent sitt vedtak av domsstolen. Klageretten vil følge av § 9-11 tredje ledd.

Fristen for å levere krav om dekning av sakskostnader er tre uker etter at meldingen om nemndas vedtak er kommet fram, jf. § 9-11 annet ledd. Det foreslås at fristen for å fremme krav om dekning av sakskostnader pådratt i forbindelse med endringssak når skattyter senere har fått medhold ved domstolsavgjørelse, skal være tre uker etter at melding om endringsvedtak som følger av domstolsavgjørelsen er kommet frem.

Det vises til forslag til endring i § 9-11 første ledd.

I kapittel 3 er det foreslått nødvendige lovendringer som følge av forslaget til omorganisering av skatteetaten. Utvidelsen av retten til dekning av sakskostnader er der tilpasset etatsstrukturen etter omorganiseringsforslaget. Det vises til forslaget til ny § 9-11 i ligningsloven om sakskostnader.

22.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til lovendring vil føre til merarbeid for ligningsmyndighetene. Det er imidlertid grunn til å tro at omfanget vil være begrenset da lovforslaget vil få betydning for et lite antall saker. De sakene som omfattes av lovforslaget vil innebære utbetalinger av sakskostnader til skattyterne. Det antas at dette normalt vil dreie seg om mindre beløp.

Departementet legger til grunn at den foreslåtte lovendring ikke vil innebære betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for ligningsmyndighetene.

22.5 Ikrafttredelse

Det foreslås at lovendringen trer i kraft straks med virkning for de saker som bringes inn for domstolen etter ikrafttredelsestidspunktet.


[INNHOLD][FORRIGE][NESTE]