[PRP 2007]

Finansdepartementet:

St.prp. nr. 1

(2006-2007)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Tilråding fra Finansdepartementet av 29. september 2006, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S