Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 5 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 
Figur 5.2 Nominell verdiutvikling i Statens pensjonsfond - Utlands delporteføljer målt i fondets valutakurv
Figur 5.4 Anslag på utviklingen i fondskapitalen i Statens pensjonsfond - Utland fram mot 2012