Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 7 Norges strategi for bærekraftig utvikling
Figur 7.1 Ulikhet mellom land i perioden 1960-1998. Gini-koeffisient, hensyn tatt til befolkningsstørrelse
Figur 7.2 Inntektsfordeling og arbeidsledighet
Figur 7.3 Offisiell norsk bistand, nivå og prosent av BNI
Figur 7.4 Handel med MUL og utviklingsland samlet
Figur 7.5 Norske utslipp av klimagasser relatert til Kyotomålet
Figur 7.6 Utvikling i norske utslipp av klimagasser
Figur 7.7 Utslipp av klimagasser pr. enhet BNP i utvalgte land
Figur 7.8A Utslipp av langtransporterte luftforurensinger og utslippsforpliktelser under Gøteborgprotokollen. Utslipp av NOX og NH3
Figur 7.8B Utslipp av langtransporterte luftforurensinger og utslippsforpliktelser under Gøteborgprotokollen. Utslipp av SO2 og VOC
Figur 7.9 Bestandsutvikling for hekkende fugl
Figur 7.10 Andel vannforekomster (ferskvann) med åpenbar god økologisk status, etter region. 2004
Figur 7.11 Andel vannforekomster (kystvann) med åpenbart god økologisk status, etter region. 2004
Figur 7.12 Tilstandsgraden for fredete bygninger i privat eie pr. mai 2007
Figur 7.13 Samlet energibruk pr. enhet brutto nasjonalprodukt (BNP), og energibruk fordelt på fornybare og ikke-fornybare kilder
Figur 7.14 Beregnet gytebestand for nordøstarktisk torsk og for norsk vårgytende sild sammenlignet med føre vâr-grenseverdier
Figur 7.15 Risikoindikatorer. Potensiell eksponering for helse- og miljøfarlige stoffer. 2002-2005
Figur 7.16 Kilder til inntekt, vist ved dekomponering av gjennomsnittlig netto nasjonalinntekt (NNI) pr. innbygger
Figur 7.17 Fordelingen av husholdningenes inntekter etter skatt pr. forbruksenhet for personer
Figur 7.18 Innstrammingsbehov i offentlige finanser som prosent av BNP. Generasjonsregnskapsberegninger publisert i ulike styringsdokumenter i perioden 2001-2007
Figur 7.19 Antall personer 16 år og over, fordelt etter høyeste utdanning
Figur 7.20 Langtidsarbeidsledige og mottakere av uføreytelser som andel av befolkningen i aldersgruppen 18-66 år
Figur 7.21 Forventet levealder ved fødselen etter kjønn. Norge 1815-2006