Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1A BNP
Figur 2.1B Arbeidsledighet
Figur 2.1C Konsumpriser
Figur 2.2A Utvikling i offentlige finanser. Budsjettoverskudd 
Figur 2.2B Utvikling i offentlige finanser. Bruttogjeld
Figur 2.3A Rente på 10-års statsobligasjoner
Figur 2.3B Differanse mellom renter på foretaksobligasjoner (BBB) og statsobligasjoner med fem års løpetid
Figur 2.4 BNP for Fastlands-Norge og sysselsatte personer
Figur 2.5 Tremåneders pengemarkedsrenter
Figur 2.6A Husholdningenes etterspørsel
Figur 2.6B Boligprisvekst
Figur 2.6C Trendindikator for husholdningene og konjunkturbarometer for industrien
Figur 2.7A Realboligpriser
Figur 2.7B Husholdningenes gjeld og renteutgifter
Figur 2.8A Privat og offentlig konsum som andel av BNP Fastlands-Norge
Figur 2.8B Offentlig konsum
Figur 2.9 Eksport og import av tradisjonelle varer
Figur 2.10 Bytteforholdet med utlandet
Figur 2.11 Konsumprisindeksen (KPI) og konsumprisindeksen justert foravgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)
Figur 2.12A BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet
Figur 2.12B Vekst i BNP for Fastlands-Norge dekomponert i bidrag fra arbeidsproduktivitet og timeverksvekst
Figur 2.13A Sysselsatte etter næring
Figur 2.13B Tilgang av ledige stillinger og registrerte ledige personer
Figur 2.13C Arbeidsstyrken
Figur 2.13D Inn- og utvandring fra EU-land i Sentral-Europa
Figur 2.14A Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Figur 2.14B Råoljepris
Figur 2.14C Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten
Figur 2.15 Investeringer i petroleumsvirksomheten
Figur 2.16 Investeringer i fastlandsbedriftene som andel av bruttoproduktet
Figur 2.17 Faktisk utvikling og prognosefeil