Figur 2.12B Vekst i BNP for Fastlands-Norge dekomponert i
bidrag fra arbeidsproduktivitet og timeverksvekst
Prosent
Timeverk Produk-
tivitet
1971-2010 0,5 2,3
2004-2007 2,6 2,2
2008-2009 0,7 -0,7
2010-2012 1,1 1,5
2013-2015 1,2 2,0