Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.1 Skatter og avgifter utenom petroleumsvirksomhet
Figur 3.2A Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt underskudd
Figur 3.2B Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Figur 3.3A Skatt på arbeid
Figur 3.3B Skatt på kapital
Figur 3.3C Avgifter
Figur 3.3D Antall dagpengemottakere
Figur 3.4A Oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse
Figur 3.4B Beregnede aktivitetskorreksjoner etter kilde
Figur 3.5A Antall eldre over 67 år
Figur 3.5B Bidrag til endring i handlingsrommet i budsjettpolitikken i prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien
Figur 3.6A Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer
Figur 3.6B Offentlig forvaltnings nettofordringer
Figur 3.6C Utgifter i offentlig forvaltning
Figur 3.7A Netto overføringer etter alder i 2009
Figur 3.7B Antall eldre (67 år og over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år)
Figur 3.7C Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og pensjonsutgifter i folketrygden
Figur 3.8 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og bruk av oljeinntekter
Figur 3.9 Netto nasjonalformue per innbygger. 2009
Figur 3.10 Anslått inndekningsbehov i offentlige finanser i 2060
Figur 3.11A Kommunesektorens samlede inntekter
Figur 3.11B Aktivitetsutvikling i kommunesektoren
Figur 3.11C Sysselsetting i kommunesektoren
Figur 3.11D Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer i prosent av inntektene
Figur 3.12A Netto driftsresultat i kommunesektoren
Figur 3.12B Underskudd før lånetransaksjoner og nettogjeld i kommunesektoren
Figur 3.12C Antall kommuner i ROBEK
Figur 3.13 Gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt
Figur 3.14A Utvikling i styringsrenten i Norge
Figur 3.14B Utvikling i kronekursen
Figur 3.15 Overgang fra gjeldende Basel II krav til Basel III-krav for kapitaldekning
Figur 3.16A Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder på  helserelaterte trygdeordninger
Figur 3.16B Samlet sykefravær i prosent av avtalte dagsverk
Figur 3.16C Arbeidsledighet og tiltaksplasser for ledige med behov for arbeidsrettet bistand
Figur 3.16D Samlet antall permitterte
Figur 3.17A Sysselsetting blant innvandrere. Menn
Figur 3.17B Sysselsetting blant innvandrere. Kvinner
Figur 3.18A Antall personer med nedsatt arbeidsevne
Figur 3.18B Personer registrert med nedsatt arbeidsevne fordelt etter ytelse
Figur 3.19A Lønnskostnader for alle ansatte industrien i Norge i forhold til handelspartnerne i EU
Figur 3.19B Årslønnsvekst for alle grupper og antall arbeidsledige (AKU) i prosent av arbeidsstyrken
Figur 3.20 Historisk og framskrevne utslipp av klimagasser