Figur 3.2A Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt underskudd
Mrd. 2012-kroner
4 pst. real-
avkastning
Strukturelt
underskudd
2001 32,1
2002 35,8 52,5
2003 33,5 59,5
2004 45,6 63,5
2005 52,9 65,0
2006 70,3 58,9
2007 86,3 58,7
2008 92,3 68,6
2009 100,5 110,4
2010 112,7 115,4
2011 127,2 112,3
2012 124,6 122,2