Figur 3.5B Bidrag til endring i handlingsrommet i budsjettpolitikken
i prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien
Gjennomsnittlig årlig endring
Økt bruk av
 oljeinntekter
Økte utgifter til
alders- og uførepensjon
2001-2012 0,34 0,08
2012-2025 0,15 0,21