Figur 3.18B Personer registrert med nedsatt arbeidsevne
fordelt etter ytelse
Desember 2010
Arbeidsavklaringspenger  78,5
Uførepensjon 9,5
Individstønad 2,0
Annet 10,0