Dokumenter

Finansdepartementet

Ot.meld. nr. 1

(2005-2006)

Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)


Innhold