[INNHOLD] [FORRIGE][NESTE]

2 Endringer i lovbestemte beløpsgrenser


2.1 Fradrag for fagforeningskontingenter

Skattyter kan på visse vilkår kreve fradrag for betalt fagforeningskontingent, jf. skatteloven § 6-20. Fradraget er begrenset til 900 kroner. Beløpet på 900 kroner utgjør det maksimale fradrag for betalt fagforeningskontingent og gaver gitt til frivillige organisasjoner, jf. § 6-50 fjerde ledd annet punktum.

Næringsdrivende skattytere kan kreve fradrag for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjon for tilsvarende beløp eller med inntil to promille av samlet utbetalt lønn, jf. § 6-19 annet ledd fjerde punktum.

Regjeringen foreslår å heve fradrag for kontingent til fagforening og yrkes- og næringsorganisasjon til 1 100 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2003. Samtidig foreslås at fradraget blir et eget fradrag, det vil si at samordningen med fradraget for gaver til frivillige organisasjoner opphører, jf. punkt 2.2.

2.2 Gaver til visse frivillige organisasjoner

Fra og med inntektsåret 2000 har alle skattytere kunnet kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, jf. skatteloven § 6-50 (Ot.prp. nr. 1 (1999-2000)). Det er en forutsetning at gaven minst utgjør 500 kroner det året gaven gis. Fradraget kan, sammen med fradrag for betalt fagforeningskontingent etter skatteloven § 6-20, ikke utgjøre mer enn 900 kroner. Fradragsretten omfatter bidrag til organisasjoner som blant annet driver helsefremmende arbeid for ulike grupper i samfunnet, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp eller arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter.

I tråd med Sem-erklæringen ønsker regjeringen å styrke de frivillige organisasjonenes stilling. Det ble derfor varslet i St. meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett punkt 3.3.3 at det ville foreslås endringer i bestemmelsen om fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Regjeringen foreslår at den maksimale beløpsgrensen for fradrag økes til 6 000 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2003. Samtidig foreslås at fradraget blir et eget fradrag, det vil si at samordningen med fradraget for fagforeningskontingent opphører. Endringene medfører en vesentlig utvidelse av dagens ordning, ved at fradrag for fagforeningskontingent ikke lenger vil stenge for ytterligere fradrag for gave som nevnt.

Private stiftelser omfattes i dag ikke av fradragsordningen. Når den nye stiftelsesloven 15. juni 2001 nr. 59 trer i kraft, vil skillet mellom offentlig og private stiftelser falle bort. Dette vil medføre at en del av de private stiftelsene som i dag ikke oppfyller vilkårene etter skatteloven § 6-50, vil kunne omfattes av bestemmelsen. Det er ikke fastsatt når den nye stiftelsesloven trer i kraft, og private stiftelser vil derfor inntil videre falle utenfor ordningen.

Det er behov for en nærmere vurdering av hvilke stiftelser som bør komme inn under ordningen. Regjeringen ser det som ønskelig at fradragsordningen likebehandler frivillige organisasjoner med ulik organisasjonsform og at ordningen er mest mulig målrettet og effektiv. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake med forslag til endringer av skattelovens fradragsordning for gaver til frivillige organisasjoner.

2.3 Forslag om økning av sjømanns- og fiskerfradraget

Regjeringen foreslår å øke øvre grense for sjømanns- og fiskerfradraget med 10 000 kroner fra 70 000 kroner til 80 000 kroner.

Sjøfolk og fiskere har etter gjeldende regler krav på et særskilt fradrag i alminnelig inntekt med 30 prosent av henholdsvis inntekt om bord på skip i fart og av arbeidsinntekt av fiske eller fangst. Fradraget er i dag begrenset til 70 000 kroner.

Sjømannsfradraget gis når arbeid som sjømann er skattyterens hovedbeskjeftigelse i den tiden arbeidet pågår og når sjømannen har arbeidet om bord på et kvalifisert fartøy i til sammen minst 130 dager i inntektsåret. Statsloser anses ikke som sjøfolk i denne sammenheng. Fradraget gis ikke for inntekt ved arbeid om bord på ferger eller passasjerfartøy i rutetrafikk mellom norske havner når rutens distanse mellom første og siste anløp er under 300 nautiske mil.

Fiskerfradraget gis personer som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten.

Fiskerfradraget og sjømannsfradraget er samordnet. Har skattyter i samme inntektsår vært beskjeftiget dels i fiske som gir rett til fiskerfradraget og dels i arbeid som gir rett til sjømannsfradraget, skal det samlede fradraget ikke overstige 70 000 kroner. Imidlertid er det tilstrekkelig at skattyteren har arbeidet om bord som fisker og som sjømann til sammen i minst 130 dager i løpet av inntektsåret.

Forslaget om å øke øvre grense for fradragene med 10 000 kroner innebærer en skattelette på om lag 35 mill. kroner påløpt og 25 mill. kroner bokført i 2003.

Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Det vises til vedlagt forslag til endring i skatteloven §§ 6-60 og 6-61.


[INNHOLD][FORRIGE][NESTE]