[PRP]

Innhold


Detaljert innholdsfortegnelse

Kap. 1Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2003
Kap. 2Direkte skatter og avgifter til folketrygden
Kap. 3Indirekte skatter
Kap. 4Toll
Vedtak 1Forslag til endring av Stortingets skattevedtak av 28. november 2001 for inntektsåret 2002
Vedtak 2Forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2003
Vedtak 3Forslag til Stortingets vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 2003
Vedtak 4Forslag til vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2003
Vedtak 5Forslag til Stortingets vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2003
Vedtak 6Forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2003
Vedtak 7Forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2003
Vedtak 8Forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2003 (kap. 5521, post 70)
Vedtak 9Forslag til vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2003
Vedtak 10Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2003 (kap. 5511)
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2000
Vedlegg 2Oversikt over skatte-, avgifts- og tollspørsmål under utredning
Vedlegg 3Endringer i tolltariffen