[PRP]

Innhold


Detaljert innholdsfortegnelse

Kap. 1Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2004
Kap. 2Direkte skatter og avgifter til folketrygden
Kap. 3Beskatning av kraftforetak
Kap. 4Indirekte skatter
Kap. 5Toll
Vedtak 1Forslag til endring av Stortingets skattevedtak av 2. desember 2002 for inntektsåret 2003
Vedtak 2Forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2004
Vedtak 3Forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2004
Vedtak 4Forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2004
Vedtak 5Forslag til Stortingets vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2004
Vedtak 6Forslag til vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2004
Vedtak 7Forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2004 (kap. 5521, post 70)
Vedtak 8Forslag til vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2004
Vedtak 9Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2004
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2001
Vedlegg 2Oversikt over skatte-, avgifts- og tollspørsmål under utredning
Vedlegg 3Endringer i tolltariffen