Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1A BNP. Sesongjusterte volumindekser. 1. kvartal  2008 = 100
Figur 2.1B Arbeidsledighet. Sesongjustert. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.1C Offentlig sektors budsjettbalanse
Figur 2.2A Renter på tiårs statsobligasjoner
Figur 2.2B Lånekostnader i euroområdet.  Nye lån til ikke-finansielle foretak, opp til 1.  mill. euro og opp til ett års løpetid
Figur 2.2C Nasjonal valuta per USD
Figur 2.3A Vekst i kreditt til husholdninger og foretak, fra samme kvartal året før
Figur 2.3B Lønnskostnader per produserte enhet
Figur 2.4A Vekst i BNP per innbygger
Figur 2.4B Anslått bidrag til årlig vekst i BNP i Kina
Figur 2.5A BNP. Sesongjusterte volumindekser. 1. kvartal  2008 = 100
Figur 2.5B Konsumpriser
Figur 2.5C Driftsbalansen overfor utlandet
Figur 2.6A Bruttoprodukt i faste priser
Figur 2.6B Etterspørsel fra utvinning av petroleum
Figur 2.7A Tremåneders pengemarkedsrenter
Figur 2.7B Konkurransekursindeksen. 1990 = 100
Figur 2.8 Bankenes utlånsmarginer
Figur 2.9A Trendindikator for husholdningene og konjunkturbarometer for industrien
Figur 2.9B Reelle boligpriser i utvalgte land
Figur 2.10A Husholdningenes bruttogjeld og renteutgifter
Figur 2.10B Husholdningenes sparing fordelt på nettofinans- og nettorealinvesteringer
Figur 2.11A Utviklingen i fastlandsbedriftenes investeringer i årene rundt konjunkturbunner
Figur 2.11B Bruttoinvesteringer i bedrifter som andel av BNP
Figur 2.12A Eksport fra fastlandsøkonomien
Figur 2.12B Bytteforhold overfor utlandet
Figur 2.13A Reallønnsvekst og bruttoprodukt per timeverk
Figur 2.13B Konsumprisvekst
Figur 2.14A Sysselsatte personer
Figur 2.14B Sysselsatte personer etter bostatus
Figur 2.14C Sysselsetting etter utvalgte næringer fra 3. kvartal 2010 til 2. kvartal 2013
Figur 2.15 Sysselsetting for utvalgte aldersgrupper
Figur 2.16A Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.16B Registrert ledighet etter region
Figur 2.17A Kumulativ vekst i oljeetterspørsel siden 1994
Figur 2.17B Råoljepris
Figur 2.17C Priser på norsk eksport. 2014-NOK/Sm3 o.e.
Figur 2.18A Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Figur 2.18B Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten
Figur 2.18C Petroleumsinvesteringer
Figur 2.19A BNP Fastlands-Norge og AKU-ledighet
Figur 2.19B Vekst i BNP for Fastlands-Norge dekomponert i bidrag fra arbeidsproduktivitet og timeverksvekst
Figur 2.20 BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling og prognosefeil