Figur 2.13A Reallønnsvekst og bruttoprodukt per timeverk
Gjennomsnittlig årlig vekst 2001-2011
Reallønns-
vekst
Produktivitet
Handelspartnerne 0,9 1,3
Norge 2,8 1,6