Figur 2.14C Sysselsetting etter utvalgte næringer fra 3. kvartal 2010 til 2. kvartal 2013
Sesongjusterte tall. Endring i prosent
Eksportrettet industri utenom verft og verksted -12,7
Jordbruk og skogbruk -8,1
Annen industri -3,3
Varehandel m.m. 2,2
Undervisning 2,4
Offentlig administrasjon og forsvar 4,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet 4,9
Helse- og sosialtjenester 6,1
Verfts- og verkstedsindustri 7,1
Teknisk tjenesteyting 8,4
Forretningsmessig tjenesteyting 8,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 10,9
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 17,1