Figur 2.19B Vekst i BNP for Fastlands-Norge dekomponert i bidrag
fra arbeidsproduktivitet og timeverksvekst
Prosent
    Timeverk Pro-
duktivitet
1971-2012 0,5 2,2
2004-2007 2,7 2,0
2008-2009 0,6 -0,6
2010-2014 1,1 1,4
2015-2020 1,0 1,5