Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 6 Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser
Figur 6.1A Prosentvis forskjell i BNP per innbygger sammenliknet med øvre halvdel av OECD-land
Figur 6.1B Prosentvis forskjell i arbeidsinnsats
Figur 6.1C Prosentvis forskjell i arbeidsproduktivitet
Figur 6.2 Utvikling i arbeidsproduktivitet siden 1990
Figur 6.3 Statlig FoU-finansiering fordelt etter hovedformål
Figur 6.4 Belastning for næringslivet av statlige oppgaveplikter
Figur 6.5 Statlig, budsjettmessig næringsstøtte fordelt etter næring
Figur 6.6 Offentlige utgifter etter formål i OECD-land
Figur 6.7A Akkumulert sysselsettingsvekst fra 2006 fordelt på sektor
Figur 6.7B Akkumulert sysselsettingsvekst i statlig sektor etter tjenesteområde
Figur 6.7C Samlet statlig sysselsetting etter tjenesteområde
Figur 6.8 Brukertilfredshet for statlige tjenester. 2010 og 2013