Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.1 Statens oljeinntekter, strukturelt oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.2A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av SPU
Figur 3.2B Strukturelt, oljekorrigert underskudd
Figur 3.2C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Figur 3.3A Inntekter i Statens pensjonsfond utland
Figur 3.3B Strukturelt overskudd med og uten formuesinntekter i hele pensjonsfondet
Figur 3.4 Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og skatteletter
Figur 3.5 Strukturelt oljekorrigert underskudd
Figur 3.6A Inntekter fra bilrelaterte særavgifter
Figur 3.6B Andel nullutslippsbiler
Figur 3.7 Anslag for strukturelt, oljekorrigert underskudd
Figur 3.8A Anslag for SPU på ulike tidspunkt
Figur 3.8B Årlig avkastning i Statens pensjonsford utland
Figur 3.9 Endringer i markedsverdien av fondet
Figur 3.10A 10 prosent lavere fondsverdi i 2020
Figur 3.10B 100 kroner lavere oljepris
Figur 3.11 Anslag for petroleusproduksjon gitt på ulike tidspunkt
Figur 3.12 Usikkerhetsvifte for 3-prosentbanen
Figur 3.13A Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer
Figur 3.13B Offentlige skatte- og avgiftsinntekter
Figur 3.13C Utgifter i offentlig forvaltning
Figur 3.13D Offentlig konsum
Figur 3.13E Offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i realkapital
Figur 3.13F Offentlig forvaltnings nettofordringer
Figur 3.14A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Figur 3.14B Sysselsetting i kommunesektoren som andel av samlet sysselsetting
Figur 3.14C Netto driftsresultat i kommunesektoren
Figur 3.14D Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer
Figur 3.14E Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren
Figur 3.14F Antall kommuner i ROBEK
Figur 3.15A Netto gjeld utenom arbeidsgivers reserver og renteeksponert gjeld som andel av kommunenes inntekter
Figur 3.15B Innenlandsk bruttogjeld etter lånekilder
Figur 3.16A Husholdningenes gjeldsbelastning
Figur 3.16B Tolvmånedersvekst i husholdningenes samlede gjeld og forbrukslån
Figur 3.16C Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
Figur 3.17 Bruk av fleksibilitetskvotene i boliglånforskriften
Figur 3.18 Sammensetning og oppfyllelse av samlet krav til ren kjernekapital for norske banker
Figur 3.19A Arbeidsledighet
Figur 3.19B Sysselsetting
Figur 3.20A Arbeidsmarkedstiltak og registrert arbeidsledighet
Figur 3.20B Overgang til arbeidi 2019 for personer som meldte seg ledige i desember året før
Figur 3.21A Uføretrygd i Norge og enkelte andre land
Figur 3.21B Personer under 30 år som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger
Figur 3.21C Helserelaterte trygdeytelser
Figur 3.22A Gjennomsnittlig årlig vekst i årslønn
Figur 3.22B Gjennomsnittlig årlig vekst i reallønn
Figur 3.23 Utestående markedsgjeld