Figur 5.4  Statsbudsjettets største utgiftsområder i 2020
Mrd. kroner
 
Folketrygden 498
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 179
Regionale helseforetak 168
Samferdsel 75
Forsvar 61
Høyere utdanning, forskning og fagskoler 50
Andre utgifter 383