[FORRIGE][TILBAKE][NESTE]

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2005, kapitlene 0800–0868, 2530, 3854, 3855, 3859


I
Utgifter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Kr

0800

 

Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

84 021 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

3 299 000

87 320 000

0830

 

Foreldreveiledning og samlivstiltak

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

4 293 000

 

 

70

Tilskudd

 

14 214 000

18 507 000

0840

 

Krisetiltak

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

4 386 000

 

 

60

Tilskudd til krisesentre , overslagsbevilgning

 

99 512 000

 

 

61

Tilskudd til incestsentre , overslagsbevilgning

 

19 715 000

 

 

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak m.v.

 

3 391 000

127 004 000

0841

 

Familievern og konfliktløsning

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse , overslagsbevilgning

 

10 786 000

 

 

22

Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset m.v.

 

5 994 000

 

 

70

Utviklings- og opplysningsarbeid m.v.

 

15 412 000

32 192 000

0842

 

Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

 

143 384 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

5 166 000

 

 

70

Tilskudd til kirkens familievern m.v. , kan nyttes under post 01

 

108 570 000

257 120 000

0844

 

Kontantstøtte

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under kap. 846, post 50

 

1 205 000

 

 

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

 

2 860 000 000

2 861 205 000

0845

 

Barnetrygd

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

14 310 000 000

14 310 000 000

0846

 

Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid m.v.

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 50

 

6 893 000

 

 

22

Refusjon av utgifter til DNA-analyser

 

5 186 000

 

 

50

Forskning , kan nyttes under post 21, kap. 844, post 21, kap. 856, post 21

 

9 580 000

 

 

70

Tilskudd

 

4 789 000

 

 

71

Særlige familiepolitiske tiltak

 

977 000

 

 

72

Tiltak for lesbiske og homofile

 

2 100 000

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid , kan overføres

 

1 861 000

31 386 000

0847

 

Likestillingssenteret

 

 

 

 

50

Basisbevilgning

 

6 214 000

6 214 000

0848

 

Likestillingsombudet (jf. kap. 3848)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter for Likestillingsombudet

 

6 754 000

 

 

21

Driftsutgifter for Klagenemnda for likestilling

 

325 000

7 079 000

0850

 

Barneombudet (jf. kap. 3850)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

8 125 000

8 125 000

0852

 

Adopsjonsstøtte

 

 

 

 

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet , overslagsbevilgning

 

21 470 000

21 470 000

0854

 

Tiltak i barne – og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker

 

90 995 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

27 171 000

 

 

50

Forskning , kan nyttes under post 71

 

13 335 000

 

 

64

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere , overslagsbevilgning

 

212 100 000

 

 

70

Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim

 

2 169 000

 

 

71

Utvikling og opplysningsarbeid m.v. , kan nyttes under post 50

 

23 110 000

368 880 000

0855

 

Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

 

1 917 483 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

51 700 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

57 008 000

 

 

70

Tilskudd til kjøp av plasser, tiltak m.v. , kan nyttes under post 01

 

1 123 292 000

3 149 483 000

0856

 

Barnehager

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under kap. 846, post 50

 

26 810 000

 

 

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

 

11 080 000

 

 

60

Driftstilskudd til barnehager , overslagsbevilgning

 

9 594 504 000

 

 

61

Investeringstilskudd , overslagsbevilgning

 

160 000 000

 

 

62

Tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage

 

736 173 000

 

 

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

 

96 275 000

 

 

65

Skjønnsmidler til barnehager

 

1 247 933 000

11 872 775 000

0857

 

Barne- og ungdomstiltak

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

2 136 000

 

 

50

Forskning , kan nyttes under post 71

 

5 988 000

 

 

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

 

75 455 000

 

 

71

Utviklingsarbeid , kan nyttes under post 50

 

6 415 000

 

 

72

Styrking av oppveksmiljøet m.v. , kan overføres

 

5 341 000

 

 

73

Ungdomstiltak i større bysamfunn , kan overføres

 

34 267 000

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid m.v. , kan overføres

 

29 663 000

159 265 000

0858

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (jf. kap. 3858)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 855, post 01

 

117 067 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

517 000

117 584 000

0859

 

UNG i Europa (jf. kap. 3859)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , kan overføres

 

5 660 000

5 660 000

0860

 

Forbrukerrådet

 

 

 

 

50

Basisbevilgning

 

80 172 000

80 172 000

0862

 

Positiv miljømerking

 

 

 

 

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

 

3 886 000

3 886 000

0865

 

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid

 

6 700 000

 

 

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk , kan overføres

 

4 000 000

10 700 000

0866

 

Statens institutt for forbruksforskning

 

 

 

 

50

Basisbevilgning

 

22 697 000

22 697 000

0867

 

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet (jf. kap. 3867)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

4 797 000

4 797 000

0868

 

Forbrukerombudet (jf. kap. 3868)

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

15 417 000

15 417 000

2530

 

Fødselspenger og adopsjonspenger

 

 

 

 

70

Fødselspenger til yrkesaktive , overslagsbevilgning

 

9 590 500 000

 

 

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon , overslagsbevilgning

 

404 400 000

 

 

72

Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere , overslagsbevilgning

 

270 000 000

 

 

73

Adopsjonspenger , overslagsbevilgning

 

141 000 000

10 405 900 000

 

 

Sum Utgifter

 

 

43 984 838 000

 

 

Sum departementets utgifter

 

 

43 984 838 000


Inntekter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Kr

3854

 

Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854)

 

 

 

 

04

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

 

21 424 000

21 424 000

3855

 

Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855)

 

 

 

 

60

Kommunale egenandeler

 

727 000 000

727 000 000

3859

 

UNG i Europa (jf. kap. 859)

 

 

 

 

01

Tilskudd fra Europakommisjonen

 

1 922 000

1 922 000

 

 

Sum Inntekter

 

 

750 346 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

 

750 346 000


Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 855 post 01

kap. 3855 postene 01 og 60III
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2005 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med kr 11 640 per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kr per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 per barn per år, det såkalte Finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon i de aktuelle kommunene.


IV
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2005 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehage

Prosentandel av full sats

Kontantstøtte i kroner per år

Ikke bruk av barnehage

100

43 884

Til og med 8 timer per uke

80

35 112

9–16 timer per uke

60

26 328

17–24 timer per uke

40

17 556

25–32 timer per uke

20

8 784

33 timer eller mer per uke

0

0V
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2005 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kan utbetale:

  1. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20

kr 34 820 per barn

  1. Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13

kr 1 765 per fødsel[FORRIGE][TILBAKE][NESTE]